Substansvärdering

Substansvärdering är en typ av företagsvärdering som utgår från bolagets substansvärde, vilket i princip är skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder.

Substansvärderingsmetoden är snabb och som fungerar även om företaget inte går med vinst. Dock tar den varken hänsyn till värdeskapande eller immateriella värden.

Vad är substansvärdering av företag?

Substansvärdering är ett vanligt sätt att värdera företag på. Denna typ av värdering utgår från företagets substansvärde, företagets eget kapital.

Lite förenklat kan man säga att substansvärde är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, vilket motsvarar det egna kapitalet. Dessa uppgifter går att hitta i balansräkningen, vilket gör substansvärdering till en relativt enkel värderingsmetod att tillämpa.

Det är ett av de snabbaste sätten att värdera företag på och det är bland annat bra för att få fram ett lägsta värde på bolaget.

Dock tar substansvärdering ingen hänsyn till hur tillgångarna används, affärsidé eller framtida avkastning. Det fungerar inte heller för att värdera tjänsteföretag.

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.

  När används substansvärdering av bolag?

  Substansvärdering används ofta för värdering av:

  • Fastighetsbolag
  • Investmentbolag
  • Mycket sm√• bolag
  • Unga bolag

  Det används också tillsammans med andra metoder för bolagsvärdering som exempelvis multipelvärdering, för att få en mer heltäckande bild av ett företags värde. Som sådan kan denna värderingsmetod användas på i princip vilket aktiebolag som helst som inte primärt är ett tjänsteföretag.

  Dessutom kan substansvärdering med fördel användas på verksamheter som inte går med vinst men som har betydande tillgångar i form av inventarier och varulager.

  Fördelar

  Det finns flera fördelar med substansvärdering:

  • Snabb v√§rdering
  • Relativ enkel v√§rderingsmetod
  • Utg√•r fr√•n balansr√§kningen
  • Passar bra f√∂r f√∂retag med stora materiella tillg√•ngar
  • Kan vara l√§mplig vid likvidering av en verksamhet

  Nackdelar

  Men det finns även nackdelar:

  • Tar inte h√§nsyn till immateriella tillg√•ngar som exempelvis patent, humankapital och marknadsposition
  • Ingen h√§nsyn till hur tillg√•ngarna anv√§nds
  • Synergieffekter saknar betydelse f√∂r v√§rderingen
  • Aff√§rsid√©n och dess m√∂jligheter tas inte i beaktande
  • Kan √§nd√• bli invecklat om det √§r sv√•rt att avg√∂ra marknadsv√§rdet p√• tillg√•ngarna
  • Sv√•rt att v√§rdera skulder, exempelvis pensions√•tagande och skadest√•ndsrisker
  • Ger oftast en betydligt l√§gre v√§rdering √§n exempelvis avkastningsv√§rdering

  Vad är substansvärde?

  Substansvärde i ett företag är som sagt skillnaden mellan dess tillgångar och skulder. Men för att få en mer rättvis bild av värdet på bolaget utgår man ofta i stället från värdet på företagets eget kapital vid avyttring på marknadsmässiga villor.

  För att göra det bedömer du alltså företagets tillgångar och skulder enligt nuvarande marknadsläge.

  Det innebär att du vid en substansvärdering kompenserar företagets eget kapital för:

  • √Ėverv√§rderingar och underv√§rderingar
  • Dolda reserver i tillg√•ngar och skulder

  Substansv√§rde ‚Äď fullst√§ndig formel

  Vid en detaljerad substansvärdering är det vanligt att använda följande formel:

  Substansv√§rde = Redovisat eget kapital + dolda reserver i underv√§rderade tillg√•ngar + obeskattade reserver ‚Äď √∂verv√§rdet i √∂verv√§rderade tillg√•ngar ‚Äď underv√§rdet i underv√§rderade skulder + √∂verv√§rdet i √∂verv√§rderade skulder ‚Äď uppskjuten skatt f√∂r obeskattade reserver och korrigerade poster (20,6%)

  Substansv√§rde ‚Äď enkel formel

  Förenklat kan formeln för att beräkna substansvärdet uttryckas så här:

  Substansvärde = Det justerade egna kapitalet samt eventuella övervärden i tillgångar minus uppskjuten skatt

  Substansvärde i aktier

  Substansvärdering används även för att bedöma hur högt eller lågt en aktie på börsen är värderad. Där används det som ett nyckeltal för att lättare kunna jämföra olika aktier. Särskilt populärt är detta nyckeltal för att bedöma värderingen i investmentbolag.

  Definitionen av substansvärde som nyckeltal är:

  Substansvärde = Eget kapital (d.v.s. tillgångar Рskulder) / Antal aktier

  Detta värde kan du sedan jämföra med priset på en aktie.

  • Om priset p√• aktien √§r h√∂gre √§n substansv√§rdet handlas aktien till en substanspremie.
  • Ifall priset p√• aktien √§r l√§gre √§n substansv√§rdet handlas aktien till substansrabatt.

  Substansvärde i aktier är vanligt för att bedöma värderingen i investmentbolag som exempelvis Investor, Kinnevik eller Industrivärden.

  Vanliga frågor om substansvärdering

  Substansvärdering bygger på att värdera företagets eget kapital utifrån balansräkningen vilket motsvarar skillnaden mellan tillgångar och skulder.

  Substansvärdering används när man snabbt vill göra en marknadsvärdering av ett bolag. Metoden används även i kombination med andra värderingsmetoder.

  Substansvärdering fungerar genom att undersöka hur stora tillgångar ett företag har och därefter minska värdet med de skulder som finns. För att värderingen ska bli så korrekt som möjligt bör marknadsvärdet på tillgångar och skulder användas, inte det bokförda värdet.

  Substansvärde är detsamma som ett företags eget kapital.

  Substansvärderingsmetoden är ett sätt att värdera bolag utifrån eget kapital, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder.

  Skillnaden är att en substansvärdering utgår från tillgångar och skulder medan avkastningsvärdering i stället använder historiskt resultat och beräknat framtida resultat.

  Vilken metod som är bäst beror på vad det är för företag och vad syftet med värderingen är. Substansvärdering kan exempelvis passa för värdering av mycket små företag eller bolag med omfattande materiella tillgångar. Avkastningsvärdering är ofta mer exakt, speciellt om företaget växer och skapar värde.

  Asset Valuation.