Due diligence

Att genomföra en företagsbesiktning – due diligence – handlar om att samla in och analysera viktiga uppgifter om ett bolag.

Syftet är att bilda sig en bättre uppfattning om hur det står till i företaget, exempelvis inför ett förvärv. Du minskar risken men du har även chans att upptäcka potential!

I denna artikel går vi igenom hur och varför man gör en besiktning av företag.

Tips – Vill du göra en due diligence? Se då till att inte betala överpris för sådant du inte behöver.

Med Företagsvärdering.com får du kontakt med en professionell rådgivare som kan genomföra en skräddarsydd besiktning, anpassad efter just era behov.

Få en offert nu

Vad är due diligence?

Due diligence innebär att göra en företagsbesiktning, exempelvis i samband med ett förvärv av en verksamhet eller inför andra former av strategiska förändringar.

Det handlar om att samla in, utvärdera och analysera olika typer av information i syfte att förstå hur företaget mår.

Ofta görs en finansiell besiktning som grundar sig i redovisningen. Det är också vanligt med en legal besiktning som riktar in sig på avtal och andra juridiska aspekter.

Andra vanliga former är teknisk besiktning av exempelvis utrusning och tillgångar samt skattebesiktning. Det går även att undersöka marknadsförutsättningar.

Sådana undersökningar bör genomföras av en eller flera experter och sammanställas i en rapport.

Utifrån denna information kan du sedan fatta ett välavvägt beslut och minska din risk.

När görs en företagsbesiktning?

Det finns många situationer då en besiktning kan bli aktuell, bland annat:

 • När du planerar ett företagsförvärv
 • Om du ska sälja din verksamhet (vendor due diligence)
 • Större Mergers & Acquisitions
 • Vid köp av företagsegendom
 • När du gör en företagsvärdering
 • Inför viktigare upphandlingar
 • Om du ska förvärva intellektuell egendom
 • Vid förvärv av utvecklingsprojekt

I samtliga fall är syftet detsamma: Att få en klar och tydlig bild över de faktiska förhållandena så att du kan fatta ett välavvägt och korrekt beslut.

Få gratis prisförslag på företagsbesiktning

Varför besikta ett företag?

En due diligence genomförs för att få en så heltäckande bild som möjligt av företaget. Syftet är att få underlag för att kunna fatta ett korrekt beslut.

Exempelvis vid ett företagsförvärv visar denna besiktning om köpet ska få gå igenom eller inte.

Resultatet kan även ligga till grund för att förhandla fram ett pris eller definiera villkoren i köpeavtalet.

Här är flera anledningar till att besiktiga ett bolag:

1. Se på djupet i verksamheten

Det kan finnas mängder med intressanta uppgifter som inte framgår i en balansräkning eller resultaträkning.

Ett vanligt exempel är att lagertillgångar tillskrivits ett orealistiskt högt värde medan det i själva verket knappast är möjligt att sälja av lagret till de belopp som angivits.

Ett annat exempel är att kostnadssidan medvetet minimerats i syfte att få företaget att se mer lönsamt ut än vad det är.

En bra due diligence ser bortom dessa ”trick” och redovisar hur det ser ut i verkligheten i bolaget.

2. Praktiska och juridiska aspekter

Dessutom kan en due diligence konkret visa på praktiska aspekter i hur det uppköpta företaget ska integreras i det andra företaget ifall det är ett företag som är köparen.

Det finns även juridiska aspekter. Besiktningen visar ifall målföretaget verkligen har tillgång till de tillgångar som det utger sig för att ha. Denna juridiska genomgång kan även visa på om företaget följer lagar, har korrekt utfärdade kontrakt, har giltiga licenser och så vidare.

3. Uppfyller undersökningsplikten

Vid ett företagsförvärv gäller undersökningsplikten enligt köplagen. Det innebär att köparen efter att affären gått igenom inte kan åberopa fel som kan antas ha varit kända inför köpet.

Detta förutsätter givetvis att köparen faktiskt fick lov att undersöka allt innan köpet, något som brukar definieras i ett Letter of Intent. Om köparen inte får lov att undersöka en viss aspekt kan i stället säljaren utfästa garantier.

En väl genomförd due diligence fungerar därför som extra trygghet för köparen genom att eventuella fel dokumenteras innan köpet är genomfört. Dyker det senare upp andra fel kan det gå att åberopa skadestånd eller prisavdrag.

På samma sätt kan företagsbesiktningen fungera som en trygghet för säljaren. Köparen kommer inte att kunna åberopa vissa eventuella fel ifall de redan framkommit i undersökningen.

4. Är affärsmodellen hållbar?

Slutligen kan en due diligence också ge insikter i företagets position och förutsättningar på marknaden.

Hur ser affärsmodellen ut? Är bolaget inriktat på B2B eller B2C? Kanske handlar det rentav om B2G eller G2G?

Frågor som marknadsposition och tillväxtpotential kan tas upp. Huruvida det finns orosmoln på himlen i form av potentiella licenskrav eller marknadsregleringar är exempel på frågor som kan behandlas.

Är bolaget osunt beroende av underleverantörer eller enskilda stora kunder? Ny teknik som möjlighet eller hot är ett annat exempel på aspekter som kan tas med. Och så vidare.

Vill du få hjälp att bedöma potential & risk i en verksamhet?

Få offert nu

Hur går due diligence till?

En due diligence behöver göras grundligt. Däremot måste den inte innehålla allt. Vad som ska ingå och hur den ska gå till behöver avgöras från fall till fall.

Här kan du spara mycket pengar på att inte köpa ett helt ”paket” som även innehåller undersökningar som du inte har någon nytta av.

Oavsett omfattning består en besiktning av ett företag ofta av fem steg:

 1. Förberedelser
 2. Informationsförfrågan
 3. Genomförande & analys
 4. Rapport
 5. Implementering

Låt oss titta lite närmare på dessa:

1. Förberedelser

Du som beställare planerar upplägget tillsammans med den konsult som du valt. Här diskuterar ni vilka aspekter som är relevanta och vad du vill få ut av besiktningen.

2. Informationsförfrågan

Du (eller den konsult du anlitat) skickar en formell förfrågan i form av en lista eller specifikation på vilka uppgifter som behövs och vad som önskas undersökas. Vi kan kalla det för due diligence checklista.

I typfallet sammanställer företaget som omfattas av undersökningen en del av informationen enligt överenskommelse. Vissa andra delar kan behöva undersökas på plats genom besiktning och intervjuer.

3. Genomförande & analys

I detta steg går den rådgivare, konsult eller annan fackman som du anlitat igenom de olika delarna från företagsbesiktningen steg för steg. Intervjuer genomförs och det kan bli aktuellt med visitation av tillgångar på plats.

Exakt vad som ingår varierar beroende på vilken typ av besiktning det är. Vi kommer strax till de olika typer av undersökning som finns.

4. Rapport

Konsulten sammanställer en detaljerad rapport där du som uppdragsgivare lätt kan bilda dig en uppfattning och få en överblick över det som undersökts. Utifrån denna rapport kan du sedan fatta ett beslut eller ställa extra krav för att förvärvet ska genomföras.

Om du anlitar en bra rådgivare får du alltid hjälp i detta steg att tolka rapporten så att du får bästa möjliga uppfattning om bolaget i fråga.

5. Implementering

Slutligen ska det hela sjösättas. Är allt som förväntat i den due diligence som du låtit genomföra kan affären genomföras.

Ibland framkommer uppgifter som ger anledning att diskutera detaljerna eller omförhandla avtalet. Det kan bli aktuellt att begära särskilda garantier från motparten.

Är det fråga om en större affär, exempelvis vid fusioner och förvärv, kan rapporten fungera som underlag för den plan som sedan läggs fram för att genomföra upptagandet av verksamheten i det uppköpande bolaget.

I vissa fall leder besiktningen till insikten att det är bättre att avstå från affären. Det är givetvis i sig mycket värdefullt att veta det i så fall då det hjälper dig att avstå från en ogynnsam affär.

Vill du ha professionell hjälp att göra en besiktning av ett företag?

Begär offert

Olika slags besiktning

Här är några av de områden som är vanligast förekommande i företagsbesiktningar:

 • Finansiell due diligence: Undersökning av finansiella data. Resultaträkningen ligger till grund för att studera resultat och kostnader över olika perioder. Balansräkningen kan bland annat avslöja hur företaget finansieras.
 • Juridisk due diligence: Information om ägande, patent, avtal, licenser och tvister – pågående såväl som nyligen avslutade.
 • Teknisk due diligence: Kontroll av företagets tekniska tillgångar. Exempelvis produktionsmetoder, programkod i IT-företag och utrustning såsom maskiner och fordon.
 • Skattemässig due diligence: Bedömer skatteläget i bolaget, till exempel moms, punktskatter och inkomstskatt. Här kan bland annat en allt för aggressiv skatteplanering avslöjas.
 • Kommersiell due diligence: Bedömning av marknad, konkurrenssituation och potential.

Få skräddarsydd offert

Med Företagsvärdering.com får du erbjudanden från experter inom due diligence.

Anmäl ditt intresse så blir du strax kontaktad av en professionell rådgivare. Därefter får du ett skräddarsytt erbjudande som svarar mot dina behov.

Begär offert nu

Vanliga frågor och svar

Vad är en due diligence?

Det är en företagsbesiktning som syftar till att samla in och analysera information om ett bolag. Denna information kan ligga till grund för ett beslut, exempelvis inför förvärv.

Vad betyder due diligence?

Själva uttrycket betyder ”tillbörlig aktsamhet” eller ”vederbörlig omsorg”. På svenska översätts det snarare till ”företagsbesiktning”, alternativt ”företagsgranskning”.

Varför gör man en företagsbesiktning?

Man gör en besiktning av ett bolag för att få en djupare uppfattning om i vilket skick det är och vilka förutsättningar det har på marknaden. Syftet kan vara att upptäcka risker och problem, men även möjligheter.

Vem utför undersökningen?

Det är vanligt att en fristående rådgivare, konsultfirma, revisor, jurist eller företagsmäklare genomför besiktningen.

Hur går en due diligence till?

Den genomförs inom ett eller flera områden, exempelvis finansiell, juridisk, teknisk eller skattemässig genomgång av läget i bolaget. Resultatet analyseras och sammanfattas i en rapport.

Läs även: Värdera företag – så vet du vad bolaget är värt

Källor: