Due diligence

Att genomf√∂ra en f√∂retagsbesiktning ‚Äď due diligence ‚Äď handlar om att samla in och analysera viktiga uppgifter om ett bolag.

Syftet är att bilda sig en bättre uppfattning om hur det står till i företaget, exempelvis inför ett förvärv. Du minskar risken men du har även chans att upptäcka potential!

I denna artikel går vi igenom hur och varför man gör en besiktning av företag.

Tips ‚Äď Vill du g√∂ra en due diligence? Se d√• till att inte betala √∂verpris f√∂r s√•dant du inte beh√∂ver.

Oak Företagsvärdering AB hjäper dig med en skräddarsydd besiktning, anpassad efter just era behov.

Vad är due diligence?

Due diligence innebär att göra en företagsbesiktning, exempelvis i samband med ett förvärv av en verksamhet eller inför andra former av strategiska förändringar.

Det handlar om att samla in, utv√§rdera och analysera olika typer av information i syfte att f√∂rst√• hur f√∂retaget m√•r.

Ofta g√∂rs en finansiell besiktning som grundar sig i redovisningen. Det √§r ocks√• vanligt med en legal besiktning som riktar in sig p√• avtal och andra juridiska aspekter.

Andra vanliga former √§r teknisk besiktning av exempelvis utrusning och tillg√•ngar samt skattebesiktning. Det g√•r √§ven att unders√∂ka marknadsf√∂ruts√§ttningar.

Sådana undersökningar bör genomföras av en eller flera experter och sammanställas i en rapport.

Utifr√•n denna information kan du sedan fatta ett v√§lavv√§gt beslut och minska din risk.

När görs en företagsbesiktning?

Det finns många situationer då en besiktning kan bli aktuell, bland annat:

 • N√§r du planerar ett f√∂retagsf√∂rv√§rv
 • Om du ska s√§lja din verksamhet (vendor due diligence)
 • St√∂rre Mergers & Acquisitions
 • Vid k√∂p av f√∂retagsegendom
 • N√§r du g√∂r en f√∂retagsv√§rdering
 • Inf√∂r viktigare upphandlingar
 • Om du ska f√∂rv√§rva intellektuell egendom
 • Vid f√∂rv√§rv av utvecklingsprojekt

I samtliga fall √§r syftet detsamma: Att f√• en klar och tydlig bild √∂ver de faktiska f√∂rh√•llandena s√• att du kan fatta ett v√§lavv√§gt och korrekt beslut.

Varför besikta ett företag?

En due diligence genomf√∂rs f√∂r att f√• en s√• helt√§ckande bild som m√∂jligt av f√∂retaget. Syftet √§r att f√• underlag f√∂r att kunna fatta ett korrekt beslut.

Exempelvis vid ett f√∂retagsf√∂rv√§rv visar denna besiktning om k√∂pet ska f√• g√• igenom eller inte.

Resultatet kan även ligga till grund för att förhandla fram ett pris eller definiera villkoren i köpeavtalet.

Här är flera anledningar till att besiktiga ett bolag:

1. Se på djupet i verksamheten

Det kan finnas m√§ngder med intressanta uppgifter som inte framg√•r i en balansr√§kning eller resultatr√§kning.

Ett vanligt exempel är att lagertillgångar tillskrivits ett orealistiskt högt värde medan det i själva verket knappast är möjligt att sälja av lagret till de belopp som angivits.

Ett annat exempel är att kostnadssidan medvetet minimerats i syfte att få företaget att se mer lönsamt ut än vad det är.

En bra due diligence ser bortom dessa ‚ÄĚtrick‚ÄĚ och redovisar hur det ser ut i verkligheten i bolaget.

Lagertillgångar som undersöks under en due diligence.

2. Praktiska och juridiska aspekter

Dessutom kan en due diligence konkret visa p√• praktiska aspekter i hur det uppk√∂pta f√∂retaget ska integreras i det andra f√∂retaget ifall det √§r ett f√∂retag som √§r k√∂paren.

Det finns √§ven juridiska aspekter. Besiktningen visar ifall m√•lf√∂retaget verkligen har tillg√•ng till de tillg√•ngar som det utger sig f√∂r att ha. Denna juridiska genomg√•ng kan √§ven visa p√• om f√∂retaget f√∂ljer lagar, har korrekt utf√§rdade kontrakt, har giltiga licenser och s√• vidare.

3. Uppfyller undersökningsplikten

Vid ett f√∂retagsf√∂rv√§rv g√§ller unders√∂kningsplikten enligt k√∂plagen. Det inneb√§r att k√∂paren efter att aff√§ren g√•tt igenom inte kan √•beropa fel som kan antas ha varit k√§nda inf√∂r k√∂pet.

Detta förutsätter givetvis att köparen faktiskt fick lov att undersöka allt innan köpet, något som brukar definieras i ett Letter of Intent. Om köparen inte får lov att undersöka en viss aspekt kan i stället säljaren utfästa garantier.

En v√§l genomf√∂rd due diligence fungerar d√§rf√∂r som extra trygghet f√∂r k√∂paren genom att eventuella fel dokumenteras innan k√∂pet √§r genomf√∂rt. Dyker det senare upp andra fel kan det g√• att √•beropa skadest√•nd eller prisavdrag.

På samma sätt kan företagsbesiktningen fungera som en trygghet för säljaren. Köparen kommer inte att kunna åberopa vissa eventuella fel ifall de redan framkommit i undersökningen.

4. √Ąr aff√§rsmodellen h√•llbar?

Slutligen kan en due diligence ocks√• ge insikter i f√∂retagets position och f√∂ruts√§ttningar p√• marknaden.

Hur ser aff√§rsmodellen ut? √Ąr bolaget inriktat p√• B2B eller B2C? Kanske handlar det rentav om B2G eller G2G?

Fr√•gor som marknadsposition och tillv√§xtpotential kan tas upp. Huruvida det finns orosmoln p√• himlen i form av potentiella licenskrav eller marknadsregleringar √§r exempel p√• fr√•gor som kan behandlas.

√Ąr bolaget osunt beroende av underleverant√∂rer eller enskilda stora kunder? Ny teknik som m√∂jlighet eller hot √§r ett annat exempel p√• aspekter som kan tas med. Och s√• vidare.

Vill du få hjälp att bedöma potential & risk i en verksamhet?

Hur går due diligence till?

En due diligence behöver göras grundligt. Däremot måste den inte innehålla allt. Vad som ska ingå och hur den ska gå till behöver avgöras från fall till fall.

H√§r kan du spara mycket pengar p√• att inte k√∂pa ett helt ‚ÄĚpaket‚ÄĚ som √§ven inneh√•ller unders√∂kningar som du inte har n√•gon nytta av.

Oavsett omfattning består en besiktning av ett företag ofta av fem steg:

 1. Förberedelser
 2. Informationsförfrågan
 3. Genomförande & analys
 4. Rapport
 5. Implementering

Låt oss titta lite närmare på dessa:

1. Förberedelser

Du som beställare planerar upplägget tillsammans med den konsult som du valt. Här diskuterar ni vilka aspekter som är relevanta och vad du vill få ut av besiktningen.

2. Informationsförfrågan

Du (eller den konsult du anlitat) skickar en formell förfrågan i form av en lista eller specifikation på vilka uppgifter som behövs och vad som önskas undersökas. Vi kan kalla det för due diligence checklista.

I typfallet sammanställer företaget som omfattas av undersökningen en del av informationen enligt överenskommelse. Vissa andra delar kan behöva undersökas på plats genom besiktning och intervjuer.

3. Genomförande & analys

I detta steg går den rådgivare, konsult eller annan fackman som du anlitat igenom de olika delarna från företagsbesiktningen steg för steg. Intervjuer genomförs och det kan bli aktuellt med visitation av tillgångar på plats.

Exakt vad som ingår varierar beroende på vilken typ av besiktning det är. Vi kommer strax till de olika typer av undersökning som finns.

4. Rapport

Konsulten sammanställer en detaljerad rapport där du som uppdragsgivare lätt kan bilda dig en uppfattning och få en överblick över det som undersökts. Utifrån denna rapport kan du sedan fatta ett beslut eller ställa extra krav för att förvärvet ska genomföras.

Om du anlitar en bra rådgivare får du alltid hjälp i detta steg att tolka rapporten så att du får bästa möjliga uppfattning om bolaget i fråga.

5. Implementering

Slutligen ska det hela sj√∂s√§ttas. √Ąr allt som f√∂rv√§ntat i den due diligence som du l√•tit genomf√∂ra kan aff√§ren genomf√∂ras.

Ibland framkommer uppgifter som ger anledning att diskutera detaljerna eller omförhandla avtalet. Det kan bli aktuellt att begära särskilda garantier från motparten.

√Ąr det fr√•ga om en st√∂rre aff√§r, exempelvis vid fusioner och f√∂rv√§rv, kan rapporten fungera som underlag f√∂r den plan som sedan l√§ggs fram f√∂r att genomf√∂ra upptagandet av verksamheten i det uppk√∂pande bolaget.

I vissa fall leder besiktningen till insikten att det är bättre att avstå från affären. Det är givetvis i sig mycket värdefullt att veta det i så fall då det hjälper dig att avstå från en ogynnsam affär.

Vill du ha professionell hjälp att göra en besiktning av ett företag?

Olika slags besiktning

Här är några av de områden som är vanligast förekommande i företagsbesiktningar:

 • Finansiell due diligence: Unders√∂kning av finansiella data. Resultatr√§kningen ligger till grund f√∂r att studera resultat och kostnader √∂ver olika perioder. Balansr√§kningen kan bland annat avsl√∂ja hur f√∂retaget finansieras.
 • Juridisk due diligence: Information om √§gande, patent, avtal, licenser och tvister ‚Äď p√•g√•ende s√•v√§l som nyligen avslutade.
 • Teknisk due diligence: Kontroll av f√∂retagets tekniska tillg√•ngar. Exempelvis produktionsmetoder, programkod i IT-f√∂retag och utrustning s√•som maskiner och fordon.
 • Skattem√§ssig due diligence: Bed√∂mer skattel√§get i bolaget, till exempel moms, punktskatter och inkomstskatt. H√§r kan bland annat en allt f√∂r aggressiv skatteplanering avsl√∂jas.
 • Kommersiell due diligence: Bed√∂mning av marknad, konkurrenssituation och potential.

Få skräddarsydd offert

Oak Företagsvärdering AB är en expert inom due diligence. Anmäl ditt intresse så får du snart ett skräddarsytt erbjudande som svarar mot dina behov.

Vanliga frågor och svar

Det är en företagsbesiktning som syftar till att samla in och analysera information om ett bolag. Denna information kan ligga till grund för ett beslut, exempelvis inför förvärv.

Sj√§lva uttrycket betyder ‚ÄĚtillb√∂rlig aktsamhet‚ÄĚ eller ‚ÄĚvederb√∂rlig omsorg‚ÄĚ. P√• svenska √∂vers√§tts det snarare till ‚ÄĚf√∂retagsbesiktning‚ÄĚ, alternativt ‚ÄĚf√∂retagsgranskning‚ÄĚ.

Man gör en besiktning av ett bolag för att få en djupare uppfattning om i vilket skick det är och vilka förutsättningar det har på marknaden. Syftet kan vara att upptäcka risker och problem, men även möjligheter.

Det är vanligt att en fristående rådgivare, konsultfirma, revisor, jurist eller företagsmäklare genomför besiktningen. När Oak Företagsvärdering AB utför denna tjänst är det en erfaren värderare tillika M&A-rådgivare som utför undersökningen.

Den genomförs inom ett eller flera områden, exempelvis finansiell, juridisk, teknisk eller skattemässig genomgång av läget i bolaget. Resultatet analyseras och sammanfattas i en rapport.

0763043437