Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är de tillgångar som ett företag har som inte går att ta på och som samtidigt inte är monetära. Vanliga exempel är patent, kundregister, upphovsrätt, domännamn, logo och företagsnamnet.

M√•nga immateriella tillg√•ngar √§r inte v√§rda s√• mycket, om ens n√•got, ‚ÄĚp√• pappret‚ÄĚ (i bokf√∂ringen) men deras v√§rde kan visa sig om en potentiell k√∂pare l√§gger ett bud p√• f√∂retaget.

Immateriella tillg√•ngar ‚Äď exempel

 • Aff√§rsmodell och aff√§rsid√©
 • Databas, exempelvis med kundregister eller marknadsinformation
 • Program, dataspel och appar
 • Formgivning och design
 • Dokument
 • Dom√§nnamn
 • Prenumeranter p√• ett nyhetsbrev
 • Teknik som f√∂retaget utvecklat
 • Forskningsresultat
 • F√∂retagsnamn
 • Processer och rutiner, exempelvis vid f√∂rs√§ljning
 • Hemsidan
 • Kunskap och kompetens
 • Tillst√•nd och licenser
 • Kundregister
 • Logotyp
 • Patent
 • Namn p√• produkter
 • Foto, text, musik och film
 • Upphovsr√§tt
 • Tillverkningsprocesser
 • Utgifter f√∂r utvecklingsarbeten och forskningsarbeten
 • Utgifter f√∂r m√∂nsterskydd och f√∂rlagsr√§tter
 • Varum√§rken

Hur gör man med immateriella tillgångar i redovisningen?

I redovisning och bokföring är immateriella tillgångar anläggningstillgångar som har ett bestående värde för företaget men som man inte kan ta på.

Monetära tillgångar (till exempel ett saldo på ett konto eller aktier) räknas dock inte, trots att man inte kan ta på dem.

En immateriell tillgång tillhör alltid en av följande två kategorier:

 • F√∂rv√§rvade
 • Egenupparbetade

Med förvärvade menas att tillgången köpts eller ingått i en företagsöverlåtelse. Egenupparbetade immateriella tillgångar är sådana som företaget själv skapat.

Immateriella tillg√•ngar kan tas upp som tillg√•ngar som skrivs av i bokf√∂ringen ifall de kommer att ha ett betydande v√§rde f√∂r bolaget under f√∂ljande √•r. √Ąr det inte s√• m√•ste de kostnadsf√∂ras p√• en g√•ng.

Ifall det är en förvärvad immateriell tillgång ska den redovisas till anskaffningsvärdet. Därefter ska den skrivas av under den period som den används.

Vid köp av företag är det inte alltid helt lätt att identifiera värdet på varje immateriell tillgång separat. I så fall kan övervärdet bokföras som goodwill.

Regler kring K2 och K3

Det är skillnad i hur man kan bokföra immateriella tillgångar beroende på om bolaget använder regelverk K2 eller K3. Egenupparbetade immateriella tillgångar får endast aktiveras ifall företaget använder K3.

Vid K3 finns dessutom två alternativ att välja mellan:

 • Kostnadsf√∂ringsmodellen: H√§r kostnadsf√∂rs alla utgifter f√∂r forsknings- och utvecklingsarbeten direkt.
 • Aktiveringsmodellen: H√§r kostnadsf√∂rs utgifter f√∂r forskningsfasen direkt, medan utgifter f√∂r utvecklingsfasen kan aktiveras som en immateriell tillg√•ng om vissa kriterier √§r uppfyllda.

Hur värderas immateriella tillgångar?

Det är viktigt att göra skillnad på det värde som redovisas i bokföringen och faktiskt värde, marknadsvärde.

Huvudprincipen är att man inom bokföringen värderar immateriella tillgångar till anskaffningsvärdet såtillvida de inte är egenupparbetade. Sedan finns olika regler för hur värdet kan skrivas upp eller ner.

Ifall du ska köpa eller sälja en immateriell tillgång behöver du sannolikt hjälp av en värderare. Det finns några olika metoder som är vanliga:

 • The Market Value Method: Bygger p√• marknadsv√§rdet i tidigare j√§mf√∂rbara transaktioner.
 • The Cost Method: En uppskattning av vad det skulle kosta att utveckla tillg√•ngen.
 • The Income or Economic Benefit Method: Baseras p√• f√∂rv√§ntad int√§kt av tillg√•ngen.

Ifall det är ett helt företag som ska värderas kan immateriella tillgångar vägas in i valet av metod. Till exempel kommer en avkastningsvärdering som bygger på att en väl vald multipel appliceras på företagets historiska vinst att kunna reflektera de immateriella värden som bolaget besitter.

En kassaflödesvärdering tar också hänsyn till dessa värden i och med att den bygger på förväntade framtida kassaflöden, vilka i sig är en funktion av företagets förmåga att generera intäkter. Här har ofta de immateriella tillgångarna en bidragande roll i att generera kassaflöde.