Företagsvärdering – Så kan du värdera ett företag

Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, sakkunniga utlåtanden & provisionsfri försäljning & förvärv av företag
Så kan du värdera ett företagKontakta oss

Du som läser detta kanske funderar på att sälja ditt bolag, eller köpa ett. Kanske behöver du värdera ett företag för att ta in delägare, eller i samband med skilsmässa, bodelning eller bouppteckning. Eller av ren nyfikenhet.

Skälen att göra en företagsvärdering kan vara många.

Oavsett hoppas vi att du får svar på dina frågor med denna guide. Först berättar vi hur du gör för att värdera bolag. Vi ger också exempel och delar med oss av tips vad du bör tänka på. Slutligen berättar vi hur vi kan hjälpa dig med en helt oberoende bolagsvärdering.

Hur värderar man ett bolag?

Det finns flera sätt att värdera företag på. Några av de vanligaste metoderna är avkastningsvärdering, substansvärdering, kassaflödesvärdering och marknadsvärdering.

En företagsvärdering kan bland annat göras på vinst, tillgångar, kassaflöde eller marknadspriser. Eller en kombination.

Alla metoder är uppskattningar. Det verkliga värdet är egentligen det pris någon kan tänka sig att betala för bolaget.

Vilken värderingsmetod som är bäst beror på syftet med bolagsvärderingen och vilken typ av företag du ska värdera.

De flesta metoder kräver att du justerar räkenskaperna och inte bara gör en uträkning. En mycket viktig punkt. Tyvärr förbises den ofta. Vi återkommer snart till hur denna så kallade ”normalisering” fungerar.

Välj lämplig metod för att värdera företag

Vi ska nu gå igenom följande metoder för att värdera bolag, i tur och ordning:

 1. Avkastningsvärdering
 2. Kassaflödesvärdering
 3. Substansvärdering
 4. Likvidationsvärdering
 5. Marknadsvärdering
 6. Multipelvärdering

1. Avkastningsvärdering

En avkastningsvärdering är ett samlingsbegrepp för värderingsmetoder som antingen utgår från företagets resultat eller kassaflöde.

Det är vanligt att använda sig av historisk vinst från de senaste två till tre åren och applicera en lämplig vinstmultipel på den genomsnittliga vinsten.

Vad en ”lämplig” multipel är beror bland annat på företagets skalbarhet, ägaroberoende och förutsättningar på marknaden. Ofta är multipeln tre till fem gånger vinsten.

Utgår du från historisk vinst blir uträkningen relativt robust. De flesta bolag som funnits ett tag på marknaden kan värderas med denna metod.

Men den fungerar inte om företaget inte haft någon vinst. Då kan du använda en annan metod eller göra en framåtblickande avkastningsvärdering istället genom att räkna på kassaflödet.

Det tar oss till nästa punkt men först:

+ Fördelar:

 • Stabil modell (när historisk vinst används)
 • Passar ofta bra för företag som ska säljas och drivas vidare
 • Lämplig för att värdera de flesta företag
 • Kan ta hänsyn till potential

Nackdelar:

 • En utmaning att välja vinstmultipel
 • Framåtblickande avkastningsvärdering är spekulativ
 • Vinst är lätt att manipulera – det är därför viktigt att normalisera resultaträkningen!
 • Tar inte hänsyn till tillgångar och skulder

Avkastningsvärdering kan som sagt antingen användas på vinsten eller kassaflödet. Men vad är skillnaden?

Vinst är det ekonomiska överskottet. Intäkter minus kostnader. Det är en redovisningsmässig term som reflekterar hur lönsam en verksamhet är.

Kassaflöde representerar de faktiska in- och utflödena i företaget. Det inkluderar inkomster från försäljning, utbetalningar för driftskostnader, investeringar och finansiering. Kassaflöde är ett lämpligare mått på ett företags likviditet.

Det är möjligt för ett företag att visa vinst i redovisningen men ändå ha problem med kassaflödet – eller tvärtom.

Låt oss ta ett exempel:

Ett företag köper en lastbil för 3 miljoner kronor, vilket det betalar med medel ur sin kassa. Lastbilen skrivs av med 600 000 kronor per år.

Kassaflödet år ett blir negativt eftersom företaget betalat med egna medel. Detta trots att företaget gör en vinst samma år. Men redan år två är kassaflödet positivt igen. Däremot belastar avskrivningen nu resultaträkningen vilket gör att företaget gör ett minusresultat. Avskrivningen påverkar alltså inte kassaflödet men den påverkar resultatet.

Hade företaget istället valt att leasa lastbilen hade skillnaden mellan kassaflöde och vinst blivit mindre.

Läs mer om avkastningsvärdering

2. Kassaflödesvärdering

I en kassaflödesvärdering används historiskt kassaflöde för att uppskatta framtida kassaflöden.

Därefter applicerar du en så kallad kalkylränta (diskonteringsränta) för att räkna ut ett nuvärde. Man ska väga in tillväxt, risk och investeringsbehov.

DCF-värderingar är väldigt bra i teorin men har dålig träffsäkerhet i verkligheten. Om man följer upp bolagets utveckling efter några år visar det sig att det är lättare sagt än gjort att förutspå framtiden. Det finns helt enkelt för många framtidsaspekter som företagsvärderaren inte kan veta med 100% säkerhet vid värderingstidpunkten.

Kassaflödesvärderingar är mycket komplicerade. De är också spekulativa eftersom de kräver att en lång rad antaganden görs. Minsta missbedömning leder till en stor avvikelse i bolagsvärde. Metoden kallas även för DCF-värdering av engelskans Discounted Cash Flow).

+ Fördelar:

 • Man kan argumentera att kassaflöde är viktigare än vinst
 • Bolagsvärdering som passar för startups

Nackdelar:

 • Mycket spekulativ värderingsmetod
 • Många antaganden ska göras – kan leda till stora skillnader mellan värderingar

Läs mer om kassaflödesvärdering

3. Substansvärdering

En substansvärdering bygger på företagets substansvärde. I princip är det skillnaden mellan tillgångar och skulder. Med andra ord företagets eget kapital. Du hittar uppgifterna på balansräkningen.

Detta gör substansvärdering till en enkel och snabb värderingsmetod, speciellt om du främst vill sätta en lägsta siffra på vad företaget kan vara värt.

För att det ska bli korrekt måste du dock använda verkligt marknadsvärde på tillgångarna, vilket sällan är samma sak som bokfört värde.

Här krävs insikt och erfarenhet för att det ska bli korrekt.

+ Fördelar:

 • Snabb & enkel värdering av bolag
 • Visar ett lägsta värde
 • Fungerar även när företaget inte går med vinst
 • Kan användas för att värdera inkråm, till exempel i enskild firma

Nackdelar:

 • Bokfört värde är inte samma sak som marknadsvärde – värdering av tillgångar krävs
 • Tar inte hänsyn till tillväxt och potential
 • Vinsten påverkar inte bolagets värde

Läs mer om substansvärdering

Hjullastare som får symbolisera tillgångar i ett företag som värderas med en substansvärdering.
En substansvärdering reflekterar företagets tillgångar (och skulder). Till exempel kommer värdet av en hjullastare och andra maskiner att påverka värderingen av bolaget om denna metod används.

4. Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering används för att räkna fram ”slaktvärdet”. Metoden används på företag som ska avvecklas, exempelvis vid konkurs eller av annat skäl.

Ett sådant företag är inte attraktivt på marknaden, vilket tas i beaktande i företagsvärderingen.

Egentligen är likvidationsvärdering en slags substansvärdering där en rabatt appliceras för att ta höjd för denna ”lack of marketability” som det heter.

+ Fördelar:

 • ”Nykter” värdering av företag som ska avvecklas
 • Enkel och snabb uträkning

Nackdelar:

 • Hur tillgångarnas pris vid en påtvingad snabb försäljning ska avgöras är den största utmaningen

5. Marknadsvärdering

Marknadsvärdering (market approach) skall ej förväxlas med marknadsvärde (fair market value). Metoden går även under namnet ortsprismetoden, relativvärdering och komparativvärdering.

Ska du värdera en butik, restaurang, frisörsalong, kiosk eller annan lokal verksamhet finns chans att du kan göra en marknadsvärdering.

Förenklat kan man säga att denna typ av bolagsvärdering innebär att du tittar på vad andra liknande verksamheter i området sålts för tidigare.

Tjusningen i en marknadsvärdering är enkelheten. Nackdelen är att det tyvärr är sällan det finns tillräckligt med tidigare försäljningar för att man ska kunna dra några slutsatser.

+ Fördelar:

 • Tjusningen ligger i enkelheten – inga komplicerade beräkningar
 • Lokala verksamheter värderas ofta snarlikt
 • Snabb och relativt billig värdering

Nackdelar:

 • Ofta saknas data för en korrekt värdering
 • Passar inte för regionala eller riksomfattande bolag
 • Olämpligt på företag med stora immateriella värden
marknadsvärdering

6. Multipelvärdering

Multipelvärdering kan betyda två saker inom företagsvärdering.

Ska du värdera ett bolag som är privat (alltså inte börsnoterat) används begreppet ibland för att beskriva en avkastningsvärdering som bygger på historisk vinst. Då avser multipeln den vinstmultipel som appliceras på vinsten för att räkna ut värdet.

Den andra betydelsen är för värdering av börsnoterade bolag. Då är multiplar ett slags nyckeltal som kan användas för att jämföra olika aktier eller hur en aktie värderas över tid.

Exempel på sådana multiplar är P/E-tal som visar aktiepriset i förhållande till vinsten och EV/EBITDA som är börsvärde plus nettoskuldsättning i förhållande till resultat före räntekostnader, skatt, ned- och avskrivningar (bägge är vinstmultiplar).

Sedan finns P/S-tal som är priset i förhållande till omsättningen (omsättningsmultipel) och P/B-tal vilket är priset i förhållande till bokfört värde eller eget kapital.

Vilken värderingsmetod ska jag välja?

Som du ser finns det många sätt att värdera företag på. Vilken ska jag välja?

Du kanske anade det, men svaret är – ”det beror på”.

Syftet med bolagsvärderingen och typ av företag påverkar val av metod. Låt oss titta på några olika scenarios:

En välavvägd och neutral värdering, utan alltför stora inslag av spekulation är önskvärd i de flesta fall.

Ofta innebär det en sammanvägning av substansvärdering och avkastningsvärdering.

Det ger ett rimligt värde, utan bias mot någon av parterna. Denna metod använder vi ofta oavsett om det är tvistemål, bodelning eller en företagstransaktion det gäller.

Om bolaget som ska värderas inte går med vinst går det inte att använda avkastningsvärdering och vinstmultiplar.

Då finns flera möjligheter:

 • Är det en liten lokal verksamhet (kiosk, restaurang, frisörsalong, matbutik och liknande) kan du göra en marknadsvärdering genom att se vad liknande verksamheter sålts för.
 • I de flesta fall är dock en substansvärdering en bättre metod. Då får du nettovärdet av tillgångar minus skulder.

Tänk dig att du har ett snabbt växande företag med någon form av modern teknik, så som en digital plattform, men som ännu inte går med vinst.

Nu vill du sälja det och det finns en hord med hungriga investerare som står redo med pengarna i hand.

Här fungerar inte avkastningsvärdering och en substansvärdering ger ett lågt värde som inte reflekterar företagets potential.

I detta scenario passar en kassaflödesvärdering bättre, trots att den är spekulativ till sin natur.

Vid en inkråmsöverlåtelse säljs vissa eller alla tillgångar i ett företag medan juridiska åtaganden och skulder inte tas över av köparen.

I ett sådant scenario behöver tillgångarna värderas till marknadspris av en värderingsman.

En enskild firma kan inte överlåtas eftersom den är kopplad till ägaren personligen. Det är inte en juridisk person.

Däremot kan verksamheten i en enskild firma säljas och därmed också värderas. Substansvärdering är ofta en lämplig metod. Då är företagets tillgångar och skulder som värderas.

Men inget hindrar dig från att värdera firman baserat på vinst eller kassaflöde genom en avkastningsvärdering eller kassaflödesvärdering, även om det är mindre vanligt.

Här krävs dock nyckelpersonsrabatt. Många enskilda firmor är för små och har för låga värden för att det ska finnas en realistisk chans till en överlåtelse.

Ska företaget avvecklas är det lägsta möjliga pris (slaktvärde) som gäller. Då ska en likvidationsvärdering göras, vilket i princip är en substansvärdering med en rabatt eftersom bolaget inte kommer att drivas vidare.

Glöm inte att normalisera räkenskaperna!

Beroende på vilken värderingsmetod du väljer kan du behöva normalisera räkenskaperna innan du gör själva uträkningen.

Att göra en företagsvärdering utifrån en formel eller online är ganska lätt. Att veta vilka siffror du ska stoppa in i formeln – det är det svåra.

Ska du göra en avkastningsvärdering baserat på historisk vinst eller en substansvärdering bör du justera resultaträkning respektive balansräkning innan du gör själva kalkylen.

Annars blir värderingen helt fel.

Ett konsultbolag ska värderas inför försäljning och tre års vinsthistorik kommer att användas.

Vid en närmare titt på resultaträkningarna upptäcks att konsultfirman sålt av tio tjänstebilar och gått över till leasingavtal. Denna extra intäkt kommer inte från ordinarie verksamhet och bör därför inte bidra till resultatet. Den ska alltså tas bort innan uträkningen görs.

Dessutom visar det sig att VD, som råkar vara en av delägarna, bara tagit ut motsvarande halv marknadslön. Därför måste resultatet justeras ner ytterligare för att ta höjd för vad det skulle ha kostat att anställa en VD på marknadsvillkor.

Det är lockande att bara titta på balansräkningen och plocka ut eget kapital för att sätta ett värde på företaget, men det blir tyvärr fel. Vi kan ta följande exempel för att illustrera varför.

Ett åkeri ska värderas. Företaget har 20 lastbilar som köptes in för fem år sedan till ett totalt värde av 16 miljoner kronor och med en beräknad livslängd på tio år. Avskrivningstiden blir därför också tio år.

När värderingen görs har fem år gått och det bokförda värdet är därför åtta miljoner (halva inköpsvärdet). En snabb titt på andrahandsmarknaden för lastbilar avslöjar dock att motsvarande modell säljs för runt 500 000 kronor. På 20 lastbilar motsvarar det ett totalt marknadsvärde av tio miljoner kronor.

Om substansvärderingen görs enbart baserat på balansräkningen leder det med andra ord till en undervärdering av bolaget med cirka två miljoner kronor.

Se upp för risken med prognoser!

Vi på Oak har en balanserad syn på hur en värdering bör genomföras. Vi är noga med att basera våra beräkningar på fakta.

Tyvärr finns det gott om exempel där företagsvärderare ägnat sig mer åt spekulation.

Ibland behöver man använda prognoser i beräkningarna, men när hela värderingen grundas på förhoppningar blir den mycket oprecis och riskabel.

För att illustrera detta har vi förberett ett verkligt exempel:

Exempel på hur en felaktig prognos kan påverka företagets värde

Ett tjänsteföretag i vårt grannland Norge förberedde sig för en utlandsexpansion. För ändamålet ville man ta in 7 miljoner norska kronor genom en nyemission.

Inför nyemissionen gjorde en bolagsvärdering som grundade sig på en prognos över kassaflödet de kommande 6 åren. Bolagsvärdet beräknades till över 40 miljoner kronor.

Man räknade med en omsättning på runt 1,8 miljoner kronor 2022, drygt 13 miljoner 2023 och 74 miljoner 2024. Sedan i ökande takt upp till galna 470 miljoner 2027.

Nu när vi har facit i hand för åtminstone tiden till och med 2023 ser vi att verkligheten skiljer sig en del från prognosen. Milt uttryckt.

Det första året landade omsättningen rätt men redan det andra året missades målet totalt. Istället för drygt 13 miljoner omsatte företaget endast lite mer än 1,8 miljoner – 7 gånger så lite som prognosen visat.

Här ser du underlaget för prognosen:

Tabell som visar vilka räkenskaper som används i en prognos.

Så är blev det i verkligheten:

Grafer som visar hur omsättning och vinst blev i verkligheten.

Slutsatsen är att värderingen på 40 miljoner minst sagt var uppblåst. Många gånger högre än vad som kan anses vara rimligt för ett företag av detta slag.

För att förtydliga: Oak Företagsvärdering använder ibland också prognoser. Det är oundvikligt. Och särskilt i större bolag med jämförelsevis beräkneliga kassaflöden kan det fungera.

Men vi gör det med måtta och alltid välavvägt. Extra försiktig bör man vara när man värderar små verksamheter.

Varför gör man en bolagsvärdering?

Om en företagsvärdering inte är mer än en uppskattning, vad gör den då för nytta?

Det finns flera goda skäl att göra en bolagsvärdering:

Företagsrelaterade anledningar

 • Du ska sälja ditt företag och vill veta ungefär vilket pris du ska kräva
 • När du vill veta om det är lönt att sälja eller ta in investerare
 • När ni ska ta in nya delägare i företaget
 • För att veta rimligt pris när du ska lägga bud för att köpa ett bolag
 • Vid planering och beslut, för att avgöra olika strategiska alternativ
 • Till förhandlingarna inför en fusion av två bolag
 • Generationsskifte i familjeföretag
 • I samband med försäkringsärenden
 • Du funderar på att investera och bli delägare i ett aktiebolag och vill veta om priset är rimligt
 • För att kunna jämföra bolaget med konkurrenterna

Civilrättsliga anledningar:

 • Vid bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall
 • Arv – i samband med bouppteckning om den avlidne hade aktier i ett onoterat bolag
 • Om du är företagsägare och vill skriva ett rättvist testamente
 • Vid taxeringsärenden, skatt och deklaration
 • I domstolsärenden

Vikten av en oberoende värdering

Det är lätt att få uppfattningen att en företagsvärdering alltid är objektiv och exakt. Så är det inte.

Alla företagsvärderingar är uppskattningar. Det behöver alltid göras antaganden. Sedan är dessutom vissa metoder är mer spekulativa än andra till sin natur.

De flesta som ska värdera ett bolag behöver använda sig av experthjälp. När du väljer en företagsvärderare bör du fundera på om denne kan ha något egenintresse i att övervärdera eller undervärdera verksamheten. Är personen verkligen helt oberoende?

Värdet på bolaget kan skilja sig mycket beroende på val av metod och val av värderare. Och det handlar inte om några små skillnader.

Därför bör du alltid välja en expert som är helt fristående och utan annat intresse än att leverera ett oberoende utlåtande.

Du ska sälja ditt företag och ska anlita en företagsvärderare. ”Värderare som värderare” tänker du. Det kanske inte spelar så stor roll om en värdering visar ett värde på säg 20 miljoner kronor och en annan 21 miljoner kronor?

Problemet är att det sällan är så pass liten skillnad mellan två olika värderingar.

Du gör en beräkning i en värdering online och får ett svar att verksamheten är värd 5 miljoner kronor. Trist, tänker du. Nog är företaget värt mer än så?

Men så får du höra om en företagsmäklare som värderar företag. Mäklaren övertygar dig om att ditt företag är värt 55 miljoner kronor. Vilken skillnad!

Du signerar avtal med företagsmäklaren om att försöka hitta en köpare. Spännande! Efter ett halvår har det dock inte hänt något. Är företaget verkligen värt 55 miljoner? tänker du.

Slutligen bestämmer du dig för att gå till en oberoende företagsvärderare. Efter en grundlig analys kommer han fram till att företaget är värt runt 23 miljoner kronor. Dessutom får du tips på hur du kan gå till väga för att hitta rätt köpare.

Ett par månader senare säljer du företaget för strax över det värde som värderaren uppskattat.

7 vanligaste misstagen inom företagsvärdering

 1. Att inte normalisera räkenskaperna: Uppgifter från balansräkning och resultaträkning används utan att ta hänsyn till marknadsvärde på tillgångar respektive hur stor vinsten faktiskt var.
 2. Att inte använda viktning: Historisk vinst kan behöva viktas vid bolagsvärdering. Är vinsten för tre år sedan verkligen lika viktig som förra årets resultat?
 3. Fel val av metod: Till exempel att värdera ett bolag med stora tillgångar men liten och oregelbunden vinst enbart med avkastningsmetoden. Eller att värdera ett utmärkt tillväxtbolag enbart utifrån tillgångar och skulder.
 4. Att inte sätta sig in i verksamheten: Bakom siffrorna finns en verklighet. Du måste förstå den för att göra en korrekt värdering.
 5. Att använda kalkylator online för att värdera bolag: Det blir alltid fel värde om du inte har justerat ingångsvärdena först.
 6. Att låta en företagsmäklare värdera åt dig: Företagsmäklare är partiska eftersom de vill få provision på företagstransaktionen.
 7. Att tro att värdet är objektivt: Vad priset för verksamheten är beror på vad en eventuell köpare och säljare kan komma överens om.

Vad påverkar värdet på ett företag?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar vad ett bolag är värt. Generellt sett har följande betydelse för värdet:

 • Lönsamhet – går företaget med vinst och hur stabil är den?
 • Tillväxt & historik – både i vinst och omsättning
 • Skalbarhet – kan verksamheten skalas upp?
 • Ägarberoende – ju mindre desto bättre
 • Räkenskaper – pedantisk bokföring och redovisning ger plus
 • Processer – dokumenterade processer och rutiner är positivt
 • Marknad – hur ser marknaden för företagets produkter eller tjänster ut?
 • Vallgrav – har konkurrenterna svårt att ta marknadsandelar?

Immateriella värden – finns starkt varumärke och patent?

Så kan du värdera företag med Oak Företagsvärdering

Vi hoppas att du får nytta av informationen i denna guide. Ärligt talat är det egentligen inte mer än en introduktion i hur bolagsvärdering fungerar.

Vill du värdera ett bolag behöver du sannolikt ta hjälp av en oberoende expert.

Du kan säkert själv göra en enklare substansvärdering eller avkastningsvärdering. Men ska du använda värderingen till något mer än att stilla din nyfikenhet en smula bör du anlita en oberoende företagsvärderare.

Helt oberoende värdering av företag

Oak Företagsvärdering AB är en helt oberoende företagsvärderare. Vi är inte en företagsmäklare som förmedlar bolag. Inte heller tar vi någon provision.

Därför saknar vi incitament att värdera ett företag för högt eller för lågt. Vi är stolta över att vara helt opartiska. Du kan lita på att det som står i den rapport du får av oss är uträknat efter bästa förmåga och värderingsyrkets alla best practices.

Alltid manuell uträkning

Till skillnad från vissa konkurrenter gör vi alla våra företagsvärderingar helt för hand. Jo, vi använder visst dator, men vad vi menar är att vi aldrig gör några automatiska uträkningar.

Vi skickar inte heller med tio sidor med irrelevanta marknadsdata för att ”fylla ut” värderingsrapporten. Vissa av våra konkurrenter har satt det i system för att få det att se proffsigt ut. Det är det inte.

När du beställer en värdering av oss granskar vi företaget noga och bedömer hur balansräkning och resultaträkning behöver normaliseras för att vi ska kunna räkna ut ett rimligt företagsvärde.

Det kan liknas vid ett hantverk där vi verkligen sätter oss in i det aktuella företagets situation. Resultatet blir en välavvägd och trovärdig värdering.

Värderingar som tål att granskas

Vi har många tunga referenser. Fråga oss gärna! Våra kunder återfinns i både Sverige och utomlands. Både företag och privatpersoner beställer våra tjänster.

Bakom oss har vi flera rättsfall där vi framgångsrikt levererat värderingar som vunnit gehör hos domstolen. Vi har även exempel på fall där vår värdering ”vunnit” över några av de större revisionsbyråernas bolagsvärderingar.

Värdera ett bolag nu!

Vill du ha hjälp att värdera ett företag? Oak Företagsvärdering AB värderar aktiebolag i hela Sverige. Kontakta oss nu för att få en offert på bolagsvärdering.

Vanliga frågor och svar om vår företagsvärdering

En detaljerad bolagsvärdering utförd av en specialist brukar kosta från runt 45 000 kronor till 70 000 kronor. En enklare företagsvärdering av aktiebolag kostar vanligtvis från cirka 10 000 kronor. Kontakta oss idag för en offert.

Vanligtvis tar det mellan 5 och 15 dagar innan värderingen levereras.

Vi värderar alla typer av företag förutom enskilda firmor och startups.

Ja. Om du berättar för oss vad syftet med värderingen är kan vi leverera en rapport som är anpassad för domstolsärenden. Vi gör även utlåtanden på plats i domstol.

Ja. Vi har gjort värderingar i samband med flertalet fall av äktenskapsskillnad och bodelning.

Ja. Då gör vi en så kallad likvidationsvärdering för att bedöma ett rimligt pris på företagets tillgångar när det avvecklas.

Ja. Vi har även möjlighet att genomföra oberoende värderingar i bland annat övriga Norden och USA. Fråga oss gärna om referenser!

Oak Företagsvärdering AB använder endast skräddarsydda värderingar av aktiebolag. Vi förlitar oss aldrig på maskinella analyser utan lägger mycket tid på varje case. Det inkluderar en noggrann normalisering av räkenskaperna och vid behov genomför vi även besiktning och intervjuer.

Andra vanliga frågor om att värdera företag

I allmänhet gör du så här för att värdera ett aktiebolag:

 1. Bestäm lämplig värderingsmetod, exempelvis avkastningsvärdering, substansvärdering eller kassaflödesvärdering.
 2. Normalisera räkenskaperna (balansräkning eller resultaträkning – gäller inte kassaflödesvärdering).
 3. Genomför själva uträkningen.

Ett vanligt sätt att värdera aktiebolag på är utifrån historisk vinst, på vilken en vinstmultipel appliceras. Bolagets värde brukar hamna någonstans mellan 1 och 10 gånger vinsten. De flesta ligger i intervallet 3-5 gånger vinsten, men det varierar beroende på en mängd faktorer.

Går företaget med vinst är det vanligt att göra en avkastningsvärdering inför försäljning. Vad du kan få för bolaget beror bland annat på bransch, ägarberoende och i vilket skick företaget är. Många företag säljs för 3-5 gånger vinsten, men inom exempelvis IT-branschen och SaaS är det vanligt med multiplar som är flera gånger så höga, medan de allra minsta företagen säljas för lägre multiplar.

Ja, du kan värdera vilket företag som helst, oavsett om du är ägare, delägare eller utomstående. Det viktiga är att du kan få tag på finansiell historik och det kan du för alla aktiebolag i Sverige med minst ett räkenskapsår bakom sig. Vi värderar alla typer av bolag förutom startups och enskilda firmor.

Fristående värderingsmän, vissa revisorer och jurister samt företagsförmedlare kan värdera bolag. Vi är en oberoende expert som erbjuder bolagsvärdering utan eget intresse i att påverka värderingen åt något håll.

För att bedöma ett rimligt värde kan du göra en företagsvärdering med lämplig metod. Avkastningsvärdering, substansvärdering och kassaflödesvärdering är vanliga metoder, men tänk på att de ger ofta mycket olika bolagsvärden. Därför behöver du välja metod utifrån företagets situation och syftet med värderingen.