Kassaflöde

Ett kassaflöde i ett företag motsvarar alla inbetalningar och utbetalningar under en period.

Så fungerar kassaflöde

Alla betalningsströmmar i ett företag under en given period kallas för kassaflöde. Det kan vara ett räkenskapsår, ett kvartal, en månad eller valfri analysperiod.

Kassaflödet visar vad som är kvar i kassan efter att alla transaktioner under perioden genomförts.

När bolaget betalar något, exempelvis en leverantörsfaktura eller en amortering på ett lån, påverkas kassaflödet negativt. Då minskar likviditeten.

Varje gång pengar kommer in i bolaget, till exempel när en kund betalar en faktura för en tjänst eller en produkt eller om företaget tar ett lån, stärks kassaflödet. Bolagets likviditet ökar.

Ett positivt kassaflöde är bra eftersom det ger fler handlingsmöjligheter. Till exempel för att investera eller amortera på lån. Ett starkt kassaflöde minskar risken.

Ett negativt kassaflöde däremot håller inte på lång sikt eftersom det gröper ur likviditeten. Förr eller senare tar pengarna slut.

Tre typer av kassaflöde

Kassaflöde brukar delas in i tre typer:

  • Fr√•n den l√∂pande verksamheten ‚Ästoperativt kassafl√∂de: Pengastr√∂mmar som h√§rr√∂r till den dagliga verksamheten, exempelvis leverant√∂rsfakturor och kundfakturor.
  • Fr√•n investeringsverksamheten: Pengar som har med f√∂rs√§ljning eller k√∂p av f√∂retagets tillg√•ngar att g√∂ra, aktiehandel, k√∂p av f√∂retag eller avknoppning av verksamhet.
  • Fr√•n finansieringsverksamheten: Till exempel l√•n, √•terk√∂p av aktier eller utdelning.

En kassaflödesanalys visar på hur de olika kassaflödena förhåller sig till varandra.

Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde motsvarar operativt kassaflöde minus investeringskostnaderna.

Skillnad mellan kassaflöde och vinst

Kassaflöde och vinst är inte samma sak.

  • En vinst √§r ett positivt resultat, vilket i sin tur motsvarar int√§kterna minus kostnaderna.
  • Kassafl√∂det d√§remot motsvarar f√∂retagets inbetalningar minus utbetalningar.

Intäkter kan sammanfalla med inbetalningar och kostnader kan sammanfalla med utbetalningar, men inte alltid.

Skillnaden består i att intäkter och kostnader periodiseras, det vill säga att de inte nödvändigtvis bokförs samtidigt som pengarna kommer in på eller ut från kontot.

Till exempel kan intäkten bokföras när en tjänst eller en produkt levereras men pengarna kan komma in kanske 30 dagar senare beroende på kundens betalningsvillkor.

Kostnader kan bokföras när fakturan kommer in ifall faktureringsmetoden används. Anläggningstillgångar skrivs dessutom oftast av under ett antal år.

Kassaflödet påverkas däremot direkt så snart pengarna kommer in eller lämnar företagets konto.

Ett bolag med negativt resultat kan ha ett positivt kassaflöde. Och omvänt.

Bolag går oftast inte i konkurs på grund av ett negativt resultat utan för att kassaflödet är svagt och likviditeten är dålig.

Kassaflöde vid kassaflödesvärdering

Det går att värdera bolag utifrån deras kassaflöden. Metoden heter kassaflödesvärdering eller DCF-värdering. Den bygger på att man gör ett antagande om hur stort företagets framtida kassaflöden kan tänkas bli. Därefter diskonteras detta med en så kallad kalkylränta för att räkna ut ett nuvärde.

Nuvärdet är en uppskattning av vad bolaget är värt idag baserat på framtida kassaflöden och med hänsyn till risk och kapitalkostnad.

Metoden kan användas i företag som saknar vinsthistorik eller nämnvärda tillgångar. Den är dock spekulativ till sin natur och bör endast användas om andra metoder inte går att tillämpa.