M&A – Mergers and Acquisitions

Använd en kompetent M&A-rådgivare

Företagsöverlåtelser och företagsförvärv kräver noggrann planering för att lyckas och inte medföra onödiga kostnader. En M&A-rådgivare bistår i planering, genomförande och uppföljning, anpassat efter just din situation och dina mål.

Vad är M&A?

Fusioner och förvärv – Mergers & Acquisitions (M&A), är affärstransaktioner där ägandet av företag eller delar av företag (till exempel dotterbolag, sektioner eller avdelningar) överförs till eller konsolideras med ett annat företag.

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser är andra begrepp som används för att beskriva denna process.

Oak Företagsvärdering AB erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning som är till stöd under hela processen.

Varför M&A?

Varför kan det vara intressant att göra ett företagsförvärv? Här är några av de vanligaste skälen:

 1. Öka marknadsandelar: Genom företagsförvärv kan ni öka er marknadsandel och få en större kundbas.
 2. Förbättra produktportföljen: Genom att köpa ett företag som har komplementära produkter eller tjänster kan ni förbättra er egen produktportfölj.
 3. Utöka er geografiska närvaro: Genom ett företagsköp av ett bolag som är verksamt i en annan geografisk region kan ni nå nya marknader.
 4. Förbättra er teknologi eller expertis: Det går att komma över avancerad teknologi, patent eller särskild expertis som kan bidra till existerande produktutveckling eller produktionsprocesser.
 5. Uppnå synergieffekter: Genom fusioner ni uppnå synergieffekter, exempelvis genom att minska kostnaderna eller öka intäkterna.

Hur fungerar företagsförvärv?

Ett företagsförvärv innebär att ett företag köper upp ett annat företag. Vi ska strax titta på några olika typer av företagsöverlåtelser. Exakt hur processen ser ut varierar ganska mycket från fall till fall, men här är ungefär hur en M&A kan gå till:

 1. Strategisk planering: Det köpande företaget bestämmer sig för att göra ett förvärv och definierar de strategiska målen för företagsförvärvet.
 2. Söka efter lämpliga företag: Nu påbörjas sökandet efter lämpliga köpobjekt. Detta kan ske genom att man gör marknadsundersökningar, använder sig av en rådgivare eller som ett resultat av gradvis närmande mellan två företag. Ibland sker det ganska spontant när en möjlighet uppstår.
 3. Due diligence: Det förvärvande företaget genomför en grundlig analys av det företag man tänker köpa. Denna analys, som kallas för ”due diligence”, innebär att man går igenom företagets finansiella ställning, verksamhet, kundbas, personal, immateriella tillgångar, rättsliga frågor och andra faktorer som kan påverka företagsöverlåtelsens utfall. Läs mer om due diligence
 4. Värdering av företaget: Det köpande företaget värderar det företag man tänker förvärva för att fastställa ett lämpligt pris. Läs mer om företagsvärdering
 5. Förhandlingar: Det köpande företaget och det säljande företaget förhandlar om villkoren för förvärvet, inklusive priset, betalningssätt, avtal och eventuella villkor för att genomföra affären.
 6. Genomförande: När man har nått en överenskommelse om villkoren för förvärvet kan det slutföras genom att det köpande företaget köper aktierna eller tillgångarna i målföretaget.
 7. Integration: En stor del av arbetet med en M&A sker efter köpet. Verksamheten i målföretaget kan behöva integreras i befintlig företagsstruktur. Vid fusion kan bägge bolagen behöva genomgå förändringar i organisation, företagskultur och personalstyrka.

Varför misslyckas företagsförvärv?

En lyckad M&A kan som sagt ge många fördelar, men ibland går det inte som man tänkt. Genom att känna till fallgroparna går det att undvika dem, något som en rådgivare är bra på. Forskningen visar att det kan finnas många anledningar till att företagsförvärv misslyckas.

Här är några av de främsta skälen till misslyckade företagsförvärv:

 • Destruktiva motiv (fientliga förvärv)
 • Skild motivbild mellan köparföretag och målföretag
 • Missbedömning av framtida tillväxtpotential och marknad
 • Bristande marknadskännedom
 • Dålig timing
 • Svag eller obefintlig due diligence
 • Övervärderat pris
 • Långsam organisering
 • Ineffektiv ledning

Undvik att gå i fällan. Använd en kvalificerad M&A-rådgivare för att göra processen så smidig som möjligt, utan dyrbara misstag.

Vi hjälper dig med en M&A-försäkring

Ibland kan det tyvärr uppstå meningsskiljaktigheter, missförstånd eller rena kontraktsbrott i samband med en företagsöverlåtelse. Därför utfästs ofta garantier för att göra det tydligt vilka skyldigheter säljaren har efter företagsförsäljningen och vilka konsekvenserna blir om åtagandena inte uppfylls.

Detta skapar ökad trygghet i överlåtelsen, men det kan likväl uppstå oklarheter – och det kan ibland vara svårt att verkställa en garanti fullt ut.

Därför erbjuds ibland möjligheten att teckna en Warranty & Indemnity-försäkring, ofta förkortat W&I.

Det ger flera fördelar:

 • En ”clean exit” för säljaren: Skulle det bli aktuellt med ett garantiärende efter försäljningen står försäkringen för det. Säljaren kan även få tillgång till hela säljlikviden direkt.
 • Enklare transaktionsprocess: Det blir lättare för köpare och säljare att komma överens under förhandlingarna.
 • Gör köparens bud mer attraktivt: Eftersom säljaren åtnjuter flera fördelar av en W&I-försäkring blir köparens bud mer intressant.
 • Säkra nyckelpersoner: Ofta är säljarna aktiva i bolaget som nyckelpersoner. En försäkring täcker risken för att dessa personer försvinner.
 • Ersättning kan alltid utbetalas: Om det blir ett garantibrott händer det att säljarens brist på solvens gör att köparen inte kan få sin ersättning enligt kontraktet. En W&I-försäkring kringgår detta problem eftersom det är försäkringsbolaget som står för ersättningen.

Vi erbjuder kvalificerade M&A-rådgivare som säkerställer att er företagsöverlåtelse kan ske under fullt W&I-skydd.

Typer av Mergers & Acquisitions

Företagsöverlåtelser kan gå till på många sätt. Man brukar dela in M&A i följande underkategorier – olika typer av företagsförsäljning eller företagsförvärv:

Sammanslagningar (fusioner)

En fusion kan ske när två företags respektive styrelse godkänner sammanslagningen. Därefter söker de aktieägarnas godkännande så att de två bolagen kan gå ihop till ett. Ett av bolagen avvecklas därefter.

Förvärv

Vid ett förvärv erhåller köparföretaget majoriteten av aktierna i målföretaget. Vanligtvis påverkar inte detta det uppköpta företagets namn, organisationsstruktur och verksamhetsinriktning direkt. På sikt kan givetvis förändringar ske genom de nya ägarna.

Konsolideringar

Vid en konsolidering skapas ett nytt företag genom att kombinera kärnverksamheten i de två bolagen. De gamla företagsstrukturerna överges. Aktieägarna i båda företagen måste godkänna konsolideringen. Därefter får de aktier i det nya företaget.

Uppköp

Vid ett uppköpserbjudande erbjuder ett företag att köpa ett börsnoterat bolags utestående aktier till ett visst pris i stället för till marknadspriset. Priset är nästan alltid betydligt högre än rådande aktiekurs.

Förvärv av tillgångar

Vid ett förvärv av tillgångar köper ett företag direkt ett annat företags tillgångar. Förvärv av tillgångar brukar ofta ske under konkursförfaranden där det konkursade bolaget exempelvis säljer ut maskiner, utrustning, lokaler och fordon.

Managementförvärv – MBO

Vid ett managementförvärv, även kallat Management Buyout (MBO), köper ett företags ledning en kontrollerande andel i företaget och gör det därefter privat. Syftet med ett sådant företagsförvärv är ofta att snabbare kunna genomdriva förändringar eller ändra strategisk inriktning.

Vilket sätt är bäst? Det beror mycket på den specifika situationen och motiven till förvärvet. Med hjälp av en rådgivare kan du i lugn och ro gå igenom fördelar och nackdelar med respektive upplägg för att komma fram till vilken som passar bäst för er.

Vanliga frågor och svar

M&A står för Mergers and Acquisitions, fusioner och förvärv på svenska. Det är en process där företag eller delar av företag går ihop (fusioneras) eller förvärvas i en företagsöverlåtelse.

Ett företagsförvärv kan hjälpa er att uppnå tillväxtmål, vara en genväg in på nya marknader, samt ge er tillgång till kompetens, patent och teknologi. Det kan också skapa synergieffekter.

Fusion betyder att ett aktiebolag tar över ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder. Det överlåtande bolaget upplöses därefter utan likvidation.

Fusion är ett av flera sätt att göra en M&A. Syftet kan vara att uppnå skalfördelar, synergieffekter och att få en större marknadsdominans.

Enbart aktiebolag kan fusioneras.

Samtliga avtal följer med i samband med en fusion. Både rättigheter och skyldigheter följer med när företag fusioneras i samband med Mergers and Acquisitions.

Du kan antingen köpa hela företaget (inklusive alla förpliktelser) eller enbart en del av verksamheten (inkråmsaffär). En M&A sker oftast i tre steg: strategisk planering, transaktion samt integration.

Du kan köpa hela företaget eller en del av det. Första steget blir att hitta ett lämpligt företag att köpa. Därefter tar du kontakt med ledningen eller aktieägarna. Därpå följer förhandlingar och själva transaktionen, följt av verkställande av affären.

Ofta går det att låna upp till 50 procent av köpeskillingen. Lånebeloppet beror dock på flera faktorer, bland annat din egen eller ditt företags kreditvärdighet och kreditvärdigheten hos målföretaget.