Ordlista – Snabbguide för olika begrepp

Det finns en ganska så omfattande terminologi som används i samband med värdering av företag.

På denna sida samlar vi olika företagsvärderingstermer och begrepp som används av professionella värderare. Använd den som referens eller snabbguide och klicka dig vidare för att läsa mer utförliga svar.

Det finns av naturliga skäl en ganska så stor överlappning mellan de termer som används av bolagsvärderare och de som används inom bokföring och av investerare.

A

Avkastningsvärdering

En värderingsmetod som bygger på att värdera företagets resultat, alltså vinsten. Ibland kan även omsättningen vägas in. Läs mer

B

Bokfört värde

Motsvarar det värde som en tillgång eller en skuld är bokförd till i företagets balansräkning. Med bokfört nettovärde avses bolagets materiella tillgångar minus skulder.

Bolagsvärdering

Samlingsbegrepp för flera olika sätt att värdera bolag på. Synonymt med företagsvärdering men just ”bolagsvärdering” används möjligen oftare för lite större verksamheter. Läs mer

Börsvärde

Värdet på ett börsnoterat bolags totala antal aktier. Räknas ut genom att ta aktiepriset gånger antal utestående aktier. Kallas även för marknadsvärde. På engelska heter det ”Market Cap”.

D

DCF

Discounted Cash Flow är det engelska begreppet för diskonterat kassaflöde. Används vid värdering av framtida kassaflöden. Bygger på idén att företagets värde är lika med dess framtida kassaflöden, diskonterade till ett nuvärde. Läs mer

Diskonterat kassaflöde

En typ av kassaflödesvärdering som bygger på att pengar är värda mer i dag än i morgon. Därför används en diskonteringsränta för att justera för bland annat den risk som en framtidsprognos medför. Läs mer

Diskontering

Att diskontera innebär att ett framtida belopp räknas om till ett nuvärde med hjälp av en ränta, en så kallad diskonteringsränta.

Diskonteringsränta

Ränta som används för att nuvärdesberäkna den framtida avkastningen. Används inom kassaflödesvärderingar. Kallas även kalkylränta, diskonteringsfaktor eller avkastningskrav. Läs mer om kassaflödesvärdering

Due diligence

Engelsk term för företagsbesiktning som även används på svenska. Det innebär att samla in och analysera viktiga uppgifter om ett företag. Sker exempelvis i samband med fusioner och förvärv. Läs mer

E

EBIT, EBITA & EBITDA

  • EBIT = Earnings Before Interest and Taxes. Avser företagets rörelseresultat före ränta och skatt har beräknats. Vanligt vid värdering av aktier.
  • EBITA = Earnings Before Interest, Taxes and Amortization. Motsvarar ett bolags rörelseresultat före räntor, skatt och goodwill-avskrivningar. Vanligt vid aktievärderingar.
  • EBITDA = Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization. Motsvarar företagets rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwill-avskrivningar. Används för att värdera aktier och vid ränteavdrag.

F

Företagsbesiktning

Att besiktiga ett företag är att samla ihop uppgifter och utvärdera hur företaget mår, exempelvis i samband med att det ska säljas/köpas. Kallas för due diligence på engelska, en term som även används på svenska. Läs mer

Företagsmäklare

En företagsmäklare är en person eller ett företag som arbetar med att underlätta köp och försäljning av företag. Ersättning för tjänsten sker oftast i form av en provision på köpeskillingen samt en engagement fee som utgår oavsett om det blir en affär eller inte. Det är långt ifrån alla företagsmäklare som är seriösa eller bra men en som vi gärna tipsar om är I Am Growth.

Företagsvärdering

En process för att bestämma det faktiska värdet av ett företag. Samlingsbegrepp för flertalet värderingsmetoder. Termen används oftast för onoterade verksamheter. Läs mer

K

Kalkylränta

En faktor som används för att justera värdet på framtida kassaflöden för att ta höjd för bland annat risk och avkastningskrav. Kallas även för diskonteringsränta, diskonteringsfaktor och avkastningskrav. Läs mer om att värdera kassaflöden

Kassaflödesanalys

En analys som visar ett företags inbetalningar och utbetalningar under en given period som oftast (men inte nödvändigtvis) motsvarar räkenskapsåret. Analysen visar kassaflödet, det vill säga vilka förändringar i likvida medel som sker under perioden i fråga.

Kassaflödesvärdering

En värderingsmetod som handlar om att bedöma företagets värde baserat på dess kassaflöde. Spekulativ till sin natur i och med att många antaganden och prognoser måste göras. Läs mer

M

Marknadsvärde

Marknadsvärde är det pris som ett företag har på marknaden. Marknadsvärdet för börsnoterade företag motsvarar antal aktier i omlopp gånger aktiekursen. Bland onoterade bolag kan värdet bedömas av en företagsvärderare som använder en eller flera värderingsmetoder.

Multipelvärdering

En värderingsmetod som använder sig av multiplar. Kan tillämpas på två olika sätt:

  1. Som relativvärdering – Jämförande värdering av börsnoterade aktier baserat på nyckeltal så som exempelvis P/E, P/B och P/S.
  2. Inom avkastningsvärdering – Vinst och / eller omsättning multipliceras med en faktor som varierar beroende på bland annat bransch, företagsstorlek och bolagsstruktur.

R

Relativvärdering

En jämförande värdering där snarlika bolag värderas i relation till varandra. Vanligt vid jämförelse av börsnoterade bolag inom samma bransch. Då används värdemultiplar (nyckeltal) som exempelvis P/E, P/S och P/B. Kallas även multipelvärdering eller komparativ värdering.

S

Substansvärdering

En värderingsmetod som bygger på skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Läs mer

V

Vinstmultipel

En värdemultipel som används för att beskriva hur företagets värde står i relation till dess vinst. Inom värdering av börsnoterade bolag används vinstmultiplar som exempelvis P/E-tal, PEG-tal och EV/EBIT. Bland onoterade bolag appliceras en vinstmultipel i samband med avkastningsvärderingar.

Ö

Övervärde

Den (positiva) skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde i ett bolag. I samband med företagsförvärv räknas övervärdet som goodwill.