Nuvärde

Nuvärde är vad ett framtida kassaflöde kan tänkas vara värt i ett bolag idag. Det bygger på att pengar har ett tidsvärde. En viss summa pengar är värda mer nu idag än vad samma pengar är värda i morgon, bland annat på grund av risken. Man kan säga att nuvärde är värdet av framtida pengar idag.

Begreppet nuvärde används inom den värderingsmetod som kallas för kassaflödesvärdering.

Dessutom används begreppet i bolags investeringskalkyler där det även går under namnet kapitalvärde.

Nuvärde vid företagsvärdering

En av de metoder som används vid företagsvärdering, främst av onoterade bolag, kallas för kassaflödesvärdering.

Denna metod kallas √§ven f√∂r DCF-v√§rdering av ‚ÄĚDiscounted Cash Flow‚ÄĚ, vilket reflekterar hur man kommer fram till det s√• kallade nuv√§rdet i ett bolag.

Metoden bygger på att man först skapar en prognos över hur kassaflödet kommer att se ut i framtiden. Därefter diskonteras det med en kalkylränta för att ta höjd för risk, värdet av alternativa investeringar och kapitalkostnader. Det är när man gör det som man får fram det som kallas för nuvärde.

Exempel på nuvärde

Som exempel kan vi tänka oss två industriföretag som har identiska kassaflöden. En värderare gör bedömningen att kassaflödena kommer att vara snarlika kommande år.

Däremot har det ena företaget en betydligt högre risk än det andra genom en orimligt hög skuldsättningsgrad. Höjs räntorna kommer kassaflödet att påverkas negativt.

Det är därför rimligare att värdet på detta företag blir lägre än på det andra finansiellt mer stabila företaget. Och så blir det. I uträkningen applicerar företagsvärderaren en högre diskonteringsränta (kalkylränta) för att reflektera den högre risken. Det gör att nuvärdet blir lägre i högriskbolaget.

Riskabelt att räkna på nuvärde

Vi på Oak Företagsvärdering AB använder denna metod endast i undantagsfall, när situationen kräver det.

Orsaken är att metoden, som du kan förstå, lätt blir mycket spekulativ. Först ska framtida kassaflöden projiceras, vilket är närmast omöjligt i små och medelstora bolag. Därefter måste man avgöra en lämplig diskonteringsränta för att räkna fram nuvärdet.

Bägge dessa moment är notoriskt svåra men de får stort inflytande på det beräknade nuvärdet på bolaget. Minsta felbedömning får stor effekt på värderingen.

Nuvärdesmetoden (investeringskalkyl)

Nuvärde förekommer även i investeringskalkyler genom det som kallas för nuvärdesmetoden. Syftet är att kunna jämföra investeringar som äger rum vid olika tidpunkter.

När man använder nuvärdesmetoden är det värdet av investeringen vid investeringsbeslutet som är utgångspunkten, även kallad nolltidpunkten eller nutidpunkten.

Därefter räknas framtida utbetalningar och inbetalningar om till ett nuvärde.

Metoden är snarlik den vid företagsvärdering, nämligen att framtida kassaflöden diskonteras med en kalkylränta till ett nuvärde.