Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är en analys av ett bolags likviditet under en given period. Analysen bortser från bokföringsmässiga poster och tittar istället på vad som faktiskt betalats in och ut ur företaget.

Kassafl√∂desanalys ‚Ästen analys av pengafl√∂den

Kassaflöde i ett företag är alla de pengar som strömmar in och ut ur kassan under en given period. Det visar hur mycket pengar som finns kvar när alla transaktioner är klara.

Kassaflödet visar faktiska in- och utbetalningar, vilket är en viktig skillnad mot vad som står i en resultatrapport som bara visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader.

Med hjälp av en kassaflödesanalys kan du analysera hur dessa verkliga pengaströmmar ser ut i detalj.

Varför göra en kassaflödesanalys?

Du kan låta göra en kassaflödesanalys antingen för att du måste göra det eller för att få värdefull information om pengaflödena i företaget.

Då måste företaget göra en kassaflödesanalys

Större bolag som tillämpar K3 måste enligt lag göra en kassaflödesanalys. Bolag som uppfyller två av dessa tre kriterier måste bifoga en kassaflödesanalys som bilaga till årsredovisningen:

  • Mer √§n 50 anst√§llda i genomsnitt under r√§kenskaps√•ret
  • Balansr√§kning p√• √∂ver 40 miljoner kronor
  • Nettooms√§ttning p√• √∂ver 80 miljoner kronor

Företag som inte uppfyller de kriterierna eller som använder K2 får dock bifoga en analys med årsredovisningen om de vill.

Fördelar med att göra en kassaflödesanalys

Det går även att göra en kassaflödesanalys för internt bruk, även när det inte finns några redovisningsmässiga krav på det. Externa investerare kan också välja att göra en.

En sådan analys hjälper beslutsfattare att få en bättre bild av företagets likvida medel. Det kan till exempel vara som så att affärerna går utmärkt, men att det ständigt saknas pengar på kontot. Varför? En kassaflödesanalys kan ge svar.

Analysen ger en bra överblick över inbetalningar och utbetalningar så att bolaget får bättre kontroll över sin likviditet. Den kan hjälpa ledningen att planera och fatta viktiga beslut kring finansiering, investeringar och kapitalallokering.

Kassaflödesanalysens delar

Man brukar dela upp en kassaflödesanalys i tre delar:

  • L√∂pande verksamhet: Kassafl√∂de fr√•n den l√∂pande verksamheten kallas √§ven f√∂r operativt kassafl√∂de och avser inbetalningar och utbetalningar kopplade till k√§rnverksamheten. Hit h√∂r till exempel f√∂rs√§ljning av produkter och tj√§nster, kundfordringar, leverant√∂rsskulder och kortfristiga skulder.
  • Investeringsverksamhet: Kassafl√∂de fr√•n investeringsverksamheten avser inbetalningar och utbetalningar f√∂r de investeringar bolaget g√∂r i anl√§ggningstillg√•ngar och l√•ngsiktiga investeringar.
  • Finansieringsverksamhet: Kassafl√∂de fr√•n finansieringsverksamheten √§r de pengastr√∂mmar som p√•verkar skulder och eget kapital. Dessa kassafl√∂den p√•verkas av exempelvis √•terk√∂p av aktier, nyemission, l√•n och utdelningar.

I de flesta fall är det lätt att avgöra till vilken av dessa tre kategorier en viss betalning hör men ibland uppstår gränsdragningsproblematik.

Ett sådant exempel är räntan på ett företagslån. Den skulle kunna anses påverka kassaflödet från den löpande verksamheten men kan även vara kopplad till finansieringsverksamheten, till exempel beroende på vilken tidshorisont man räknar på. Ett beslut krävs då och det är bra att vara konsistent.

Två metoder för kassaflödesanalys

Man kan välja en av två metoder för att genomföra en kassaflödesanalys:

  • Indirekt metod: H√§r utg√•r du fr√•n resultatet och justerar det sedan f√∂r poster som inte √§r kassafl√∂desp√•verkande. Till exempel avskrivningar, nedskrivningar och skatt. Kassafl√∂desanalysen visar kassafl√∂det fr√•n den l√∂pande verksamheten, innan eventuell f√∂r√§ndring av r√∂relsekapital. Denna metod √§r vanligast.
  • Direkt metod: Utg√•r fr√•n alla utbetalningar och inbetalningar f√∂r att r√§kna ut kassafl√∂det f√∂r den l√∂pande verksamheten f√∂re r√§ntor och skatter.