Goodwill

Med goodwill menas värde som överstiger bokfört värde (eget kapital) i ett bolag. Goodwill är en immateriell tillgång och det kan till exempelvis inkludera kunder, varumärke eller företagets goda rykte på marknaden.

Vad innebär goodwill i ett bolag?

Goodwill anv√§nds ibland n√§stan slentrianm√§ssigt som ‚ÄĚallt annat‚ÄĚ, det som √§r sv√•rt att m√§ta och bevisa med siffror.

Men det finns faktiskt en exakt definition: värdet av en affärs immateriella tillgångar.

Med immateriella tillgångar menas sådant som man inte kan ta på men som ändå har ett värde. Varumärke, logo, rykte, kunddatabas, processer och dokumenterade rutiner till exempel. Sådant som kan vara av värde för en potentiell köpare.

Inom bokföring är goodwill det värde som finns utöver det bokförda värdet i balansräkningen.

Förvärv kan leda till goodwill

Ett konkret exempel på när goodwill behöver tas upp i bokföringen är när ett företag förvärvar ett annat.

Om överenskommen köpeskilling är större än redovisat eget kapital i den förvärvade verksamheten tas det överskridande värdet upp genom en goodwillpost i det köpande företagets bokföring. Denna post kan sedan ofta skrivas ner genom resultaträkningen under en period på fem år för K2 eller tio år för K3.

Exempel:

Företag A köper företag B för 20 miljoner kronor. Företag B har ett eget kapital på 15 miljoner kronor. Skillnaden mellan köpeskillingen och eget kapital är alltså 5 miljoner kronor. Detta kallas för goodwill. Företag A tar därför upp denna goodwillpost på 5 miljoner kronor i sin bokföring men väljer att skriva av den under en period på fem år.

Varför uppstår goodwill?

I exemplet ovan ser du att goodwill uppstod som ett resultat av att köpeskillingen var större än eget kapital (bokfört värde).

Köparen gjorde alltså bedömningen att företaget var värt mer än vad som stod i balansräkningen, kanske genom att ha gjort en avkastningsvärdering, vilket är en vanlig metod i samband med förvärv. Då används en multipel på företagets historiska vinst för att få fram ett uppskattat värde. Det är inte ovanligt att detta värde överstiger det så kallade substansvärdet (vilket i sin tur ofta hamnar i närheten av eget kapital).

K√∂paren betalade mer f√∂r att han eller hon bed√∂mde att verksamheten var v√§rd mer √§n vad som stod ‚ÄĚp√• pappret‚ÄĚ genom bokf√∂ringen. Denna premie p√• det bokf√∂rda v√§rdet √§r allts√• goodwill.