Fritt kassaflöde

Med fritt kassaflöde menas bolagets operativa kassaflöde minus kapitalomkostnader (investeringskostnader). Ett starkt fritt kassaflöde är ett tecken på att företaget har en potential att gå med vinst, om det inte redan gör det.

Så fungerar fritt kassaflöde

Ett kassaflöde i ett företag är dess betalningsströmmar. Pengar som strömmar in och ut ur bolaget. Pengar strömmar in exempelvis genom inbetalningar från kunder och avyttringar. Utflödet kan bestå av exempelvis betalningar av leverantörsfakturor, löner, amorteringar och ränta. Hur starkt kassaflödet är avgör hur god likviditeten är.

Detta kassaflöde kan delas in i två delar:

  1. Operativt kassafl√∂de ‚Äď s√•dant som har med den l√∂pande verksamheten att g√∂ra, till exempel leverant√∂rsfakturor och kundfakturor som betalas.
  2. Kapitalkostnad ‚Ästkassafl√∂de som har med investeringsverksamheten att g√∂ra. Till exempel r√§ntor, amorteringar och avgifter p√• l√•n som f√∂retaget har.

Fritt kassaflöde räknar du ut genom att ta det operativa kassaflödet minus kapitalkostnaderna.

Det fria kassaflödet är alltså de pengar som finns kvar i kassan netto efter att sådant som har med själva verksamheten att göra har betalats.

Genom att göra en kassaflödesanalys går det att bilda sig en uppfattning om hur pengaflödet ser ut.

Därför är det bra att ha ett starkt fritt kassaflöde

  • Visar p√• finansiell styrka i bolaget
  • Ger utrymmer f√∂r tillv√§xt
  • √Ėkar chansen att aktie√§garna kan f√• aktieutdelning
  • B√§ttre m√∂jligheter att amortera p√• l√•n
  • Det fria kassafl√∂det kan anv√§ndas f√∂r att k√∂pa tillbaka aktier

Fritt kassaflöde i företagsvärdering

Vid värdering av bolag används fritt kassaflöde när man gör en kassaflödesvärdering. Den bygger på att framtida beräknade kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta (även kallad kalkylränta) för att räkna ut ett nuvärde på verksamheten.

Vi på Oak Företagsvärdering anser att metoden är alltför spekulativ då minsta missbedömning får stor effekt på uträkningen. Av den anledningen använder vi med fördel avkastningsvärdering och substansvärdering i första hand.