EBITA

EBITA motsvarar företagets rörelseresultat innan ränta, skatt och nedskrivningar på bolagets immateriella tillgångar.

Förkortningen härstammar från Earnings Before Interest, Taxes and Amortization på engelska.

EBITA-marginal är EBITA i relation till omsättningen, uttryckt som en procentsats.

Hur används EBITA?

EBITA är ett lönsamhetsmått som visar resultatet utan skatt, ränta och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Det är ett nyckeltal som du kan räkna fram med de uppgifter som finns på bolagets resultaträkning.

EBITA jämfört med EBIT och EBITDA

Nyckeltalet har mycket gemensamt med nyckeltalen EBIT och EBITDA. Samtliga används för att analysera lönsamheten i en verksamhet, men det finns viktiga skillnader:

Jämfört med EBIT belastar inte nedskrivning av immateriella tillgångar resultatet när du använder EBITA. Det är bland annat användbart för att analysera lönsamheten i ett företag efter en företagsöverlåtelse. Om ett företag köps för ett pris som överstiger substansvärdet kallas överskridande belopp för goodwill, vilket ska avskrivas. Att låta denna avskrivning belasta resultatet är troligtvis inte önskvärt om syftet är att analysera lönsamheten. Då passar alltså EBITA bättre som nyckeltal.

I praktiken är det dock vanligare att använda EBITDA i den typen av situationer. Detta nyckeltal exkluderar även avskrivning av materiella tillgångar från resultatberäkningen. Därmed låter man inte bokföringstekniska uträkningar påverka bolagets resultat.