Ta in nya delägare i aktiebolag

Har du eller ni ett aktiebolag och funderar på att ta in nya delägare? I denna artikel går vi igenom både fördelar och risker, hur det går till och hur man fastställer ett lämpligt pris på aktierna.

Vi tittar också på annat som är bra att känna till i samband med nyemission eller när ni tar in en ny delägare genom befintliga ägare säljer aktier.

Vad är ett rimligt pris per aktie vid försäljning eller nyemission? Anlita Oak Företagsvärdering AB för en oberoende och korrekt bedömning av värdet.

Varför ta in nya delägare?

Det kan finnas flera goda skäl att ta in nya delägare i ett aktiebolag:

 1. För att finansiera verksamheten
 2. När ni vill knyta till er duktiga personer
 3. För att motivera personalen
 4. Få tillgång till expertis och kontakter
 5. √Ėka trov√§rdigheten
 6. Skapa möjligheter till exit

Låt oss titta närmare på dessa:

1. För att finansiera verksamheten

Först och främst är det vanligt att ta in nya delägare genom nyemission för att få in nytt kapital till aktiebolaget. Genom att ge ut nya aktier får företaget pengar som exempelvis kan användas för investeringar, anställa ny personal eller köpa andra företag, kanske en konkurrent.

2. När ni vill knyta till er duktiga personer

Genom att erbjuda anställda att köpa in sig i företaget ökar ni sannolikheten att de stannar kvar i bolaget istället för att fortsätta karriären på annat håll.

3. För att motivera personalen

När de anställda blir delägare kan det också fungera som motivation för dem. Har personalen investerat i företaget eller kan få ta del av dess framgångar genom ett optionsprogram ökar motivationen.

4. Få tillgång till expertis och kontakter

Att ta in delägare i ett aktiebolag är ett sätt att tillföra ny expertis till bolaget. Många investerare har erfarenhet från andra företag. Ibland har de varit med hela vägen från nystartat företag till en exit.

Nya delägare kan också sitta på bra kontaktnät, vilket kan vara gynnsamt exempelvis inför en börsnotering eller då större kapitalanskaffning behövs i framtiden.

5. √Ėka trov√§rdigheten

Nya delägare kan bli ett naturligt steg från att vara ett litet fåmansföretag till att bli en betydande aktör på marknaden. Det ser bra ut för framtida investerare men även för vissa samarbetspartners om det finns en stark men diversifierad ägarstruktur i bolaget.

6. Skapa möjligheter till exit

När nya delägare vill ansluta kan det skapas möjligheter för befintliga ägare att sälja en del av eller hela sitt innehav. Ju fler aktieägare det är i ett bolag desto större är chansen att någon vill köpa dina aktier. Med andra ord ökar likviditeten i aktierna ju fler delägare det är.

Nackdelar med att ta in nya delägare i aktiebolaget

Självklart finns även risker med att ta in nya delägare. Här är några saker att fundera på innan ni fattar beslutet att öppna dörrarna för nya aktieägare:

 1. Utspädning
 2. Fel profil på de delägare ni tar in
 3. Möjliga konflikter och olika syn på vad företaget ska göra
 4. Minskad kontroll
 5. Inte lika fria tyglar
 6. Risk att konkurrenter får information
 7. Svårare att sälja om det är många delägare

Låt oss titta närmare även på dessa aspekter:

1. Utspädning

Om ni gör nyemission innebär det att befintliga aktieägare blir utspädda. Om en viss aktieägare i dagsläget exempelvis har 40 procent av aktierna kanske han eller hon efter emissionen har 35 procent eller 30 procent, beroende på hur många nya aktier som ges ut.

2. Fel profil på de delägare ni tar in

Att ta in nya ägare kan vara en chans att få in kompetens och nätverk. Medför de nya delägarna verkligen det eller tar ni bara in dem för att få in mer kapital i verksamheten?

3. Möjliga konflikter och olika syn på vad företaget ska göra

Med nya delägare kan även nya intressen komma in i bolaget. Har de aktieägare som köper in sig i företaget liknande syn på vision, strategi och ambition som ni nuvarande ägare har? Förankra gärna företagets idéer med nya delägare på förhand och skriv ett ägardirektiv som kan ligga till grund för företagets riktning.

4. Minskad kontroll

Självklart får nuvarande ägare en minskad andel i bolaget om nya aktier ges ut eller ifall ni tar in delägare genom att sälja befintliga aktier. Fundera på hur omfattande detta minskade inflytande är. Handlar det om några få procent eller kan förändringen i ägarstruktur göra att de nya ägarna kan få avgörande roll vid röstning på bolagsstämman?

5. Krav på bättre kommunikation med ägarna

Om ni varit ett par eller några få kompanjoner som drivit ett aktiebolag tillsammans har ni kanske haft ett ganska avslappnat förhållande till verksamheten. Jobbar ni i bolaget är ni hela tiden medvetna om vad som händer.

Tar ni in nya delägare kan ni behöva tänka på hur kommunikationen med ägarna ska se ut. De vill förstås veta hur verksamheten går, möjligheter och risker, framsteg och problem. Ska ni informera dem genom kvartalsrapporten eller mer frekvent än så?

6. Risk att konkurrenter får information

√Ągare f√•r ofta information som allm√§nheten ‚Äď och konkurrenter ‚Äď inte k√§nner till. D√§rf√∂r √§r det viktigt att fundera p√• om alla nya aktie√§gare verkligen h√∂r hemma i ert bolag. Risken finns givetvis att n√•gon av dem har kopplingar till en konkurrent och kan l√§cka viktig information.

7. Svårare att sälja om det är många delägare

Som sagt kan det vara fördelaktigt att ha fler än en eller några få ägare eftersom en balanserar ägarprofil kan göra ett seriöst intryck på en framtida investerare.

Samtidigt kan det få motsatt effekt om bolaget har ett mycket stort antal delägare. Det kan vara relativt lätt att få medgivande från 10 eller 15 delägare att sälja sina innehav, men att övertyga 150 delägare är inte lika enkelt. Detta problem kan ni komma runt med ett aktieägaravtal som reglerar försäljning av aktier.

Hur gör man för att ta in nya delägare?

Först och främst behöver ni bestämma er för om ni vill ta in delägare i ert aktiebolag genom att sälja befintliga aktier eller genom nyemission. Eller kanske en kombination.

Låt oss titta på bägge varianterna:

Nya delägare genom försäljning av aktier

Vill ni sälja aktier börjar ni med att se till så att aktieboken är i sin ordning. Undersök om det finns några begränsningar i bolagsordningen eller i eventuellt aktieägaravtal.

När ni kommit överens med dem som ska köpa aktierna skriver ni köpeavtal som anger tillträdesdag, pris och om det finns några särskilda rättigheter eller skyldigheter.

De nya del√§garna betalar och f√•r avr√§kningsnota av er som s√§ljer aktier. Sedan skriver ni in de nya aktie√§garna i aktieboken. √Ąr det ett f√•mansf√∂retag beh√∂vs en anm√§lan till Skatteverket genom Verksamt.se. T√§nk ocks√• p√• att anm√§la verklig huvudman till Bolagsverket ifall den √§ndras.

Nya delägare genom nyemission

Vid en nyemission ger ni ut nya aktier för att få in aktiekapital i bolaget. Det hela börjar med att styrelsen skriver ett förslag om hur många aktier som ska emitteras, vad de ska kosta och varför aktiebolaget gör en nyemission.

Bolagsstämman bekräftar styrelsens förslag. Alternativt kan ni ha kommit överens om att styrelsen har bemyndigande eller att bolagsstämman kan godkänna beslutet i efterhand.

Därefter går ni ut med erbjudandet till de potentiella nya delägarna som därmed får möjlighet att anmäla sitt intresse att teckna aktier. Betalning sker och när alla inbetalningar kommit in på företagets konto anmäler ni nyemissionen till Bolagsverket och så uppdaterar ni aktieboken.

Ta in delägare via holdingbolag?

Det är även möjligt att ta in nya delägare genom att skapa ett separat holdingbolag. Då är det alltså holdingbolaget som står som ägare i företaget och de nya delägarna köper aktier i holdingbolaget.

När passar det att ta in delägare i aktiebolag via holdingbolag?

Det kan vara ett f√∂rdelaktigt uppl√§gg om det √§r m√•nga nya del√§gare. P√• s√• s√§tt kan √§garstrukturen i ert f√∂retag h√•llas ‚ÄĚren‚ÄĚ med ett begr√§nsat antal √§gare, vilket g√∂r att det kan vara enklare att s√§lja bolaget i framtiden.

En annan fördel är att det kan vara lättare driva företaget. Om ni till exempel tar in 50 nya delägare via holdingbolag och ni i dagsläget är fyra delägare blir det totalt fem ägare som ska närvara på bolagsstämman.

Ytterligare en fördel är att det inte behövs påskrift av alla delägare för aktieägaravtalet om ni har ett sådant. Det räcker med en signatur från holdingbolaget.

Kort och gott ‚Äď ni f√•r in samma kapital genom nyemission men med vissa f√∂rdelar.

Holdingbolag för nya investerare passar inte alltid

Det är dock inte alltid ett holdingbolag passar. Ska ni ta in en begränsad mängd nya delägare är det sannolikt inte ett alternativ. Det kostar också pengar och kräver administration att driva ett separat bolag.

En annan nackdel med att ta in delägare genom holdingbolag är att privatpersoner då inte kommer att kunna utnyttja investeraravdraget. Orsaken är att det endast gäller för investering direkt i det företag som driver verksamheten.

Sist men inte minst √§r det inte heller alls s√§kert att investerarna vill k√∂pa aktier i ett holdingbolag utan de kanske bara vill investera direkt i det ‚ÄĚriktiga‚ÄĚ bolaget.

Hur mycket ska varje aktie kosta?

Vad är ett korrekt pris för de aktier som de nya delägarna ska köpa? Frågan är relevant oavsett om ni ska sälja befintliga aktier eller genomföra en nyemission.

Svaret är ofta: Marknadspris.

Problemet är att man sällan känner till vad marknadspris är för onoterade, privata bolag.

F√∂r att slippa gissa kan det vara l√§mpligt att g√∂ra en f√∂retagsv√§rdering. D√• vet ni att ni inte s√§ljer aktierna f√∂r billigt. Eller tv√§rtom ‚Äď om ni s√§tter ett f√∂r h√∂gt pris ‚Äď riskera att inte f√• napp fr√•n de potentiella del√§garna.

Här kan du läsa mer om företagsvärdering och beställa en oberoende analys

Tips ‚Äď Skriv ett aktie√§garavtal

För att minska risken för missförstånd mellan aktieägarna kan det vara klokt att upprätta ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonavtal. Har ni inte det redan är det ett bra tillfälle när ni tar in nya delägare.

Vad är ett aktieägaravtal? Det är ett juridiskt bindande skriftligt avtal mellan företagets aktieägare för att definiera skyldigheter, rättigheter och vad som gäller i olika situationer som kan uppstå.

Ett aktieägaravtal kan till exempel innehålla:

 • Vad g√§ller om en aktie√§gare f√•r ett erbjudande om att s√§lja sina aktier?
 • N√§r kan det bli aktuellt med tv√•ngsinl√∂sen av aktier?
 • Finns det n√•gra s√§rskilda krav p√• nyckelpersoner i bolaget?
 • F√•r aktie√§gare vara aktiva i konkurrerande f√∂retag?
 • M√•ste aktierna vara enskild egendom?
 • Hur utser man styrelsen?
 • Vad h√§nder med en avliden aktie√§gares aktier?

I princip kan vad som helst som är av betydelse för aktieägarna ingå i aktieägaravtalet.

Skriv även ett tydligt ägardirektiv

Utöver ett aktieägaravtal kan det vara en god idé att skriva ett ägardirektiv för att måla upp gemensamma mål och visioner med företaget. Ett sådant dokument är inte juridiskt bindande, men kan bidra med samförstånd mellan ägarna och tydlighet till styrelsen.

Ett ägardirektiv kan till exempel definiera inriktning på verksamheten, finansiella mål, förväntningar på ägarna och företagets värderingar.

Med ett ägardirektiv kan ni som delägare måla upp en gemensam målbild som sedan kan ligga till grund för styrelsen och ledningens arbete. Deras fokus kan därmed ligga på att uppnå målen istället för att formulera dem.

Värdera företaget innan ni tar in nya delägare

Vårt råd är att ta hjälp av en oberoende företagsvärderare för att fastställa ett lämpligt pris på aktierna innan ni tar in nya delägare.