Resultaträkning

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader i ett bolag under en viss period.

Vad är resultaträkning?

En resultaträkning är en redogörelse för ett företags intäkter och kostnader under en given period, ofta ett år. Den är tillsammans med balansräkningen en viktig del av ett företags årsredovisning.

Ett företags resultat är lika med intäkter minus kostnader. Den består alltså av följande huvuddelar:

  • Int√§kter
  • Kostnader
  • Resultat

Vi ska strax titta på dessa mer i detalj.

√Ąr resultatet positivt heter det att bolaget g√•r med vinst. √Ąr det negativt g√•r det med f√∂rlust.

En resultaträkning visar alltid ackumulerade siffror för den angivna perioden. Detta är en viktig skillnad mot balansräkningen som visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar och skulder.

Resultaträkningen är en viktig källa i samband med en bolagsvärdering. Specifikt används den när man gör en avkastningsvärdering, vilken bygger på att en multipel appliceras på historisk vinst.

Flera nyckeltal som exempelvis EBITDA, EBIT och EBITA hämtar sina uppgifter härifrån också.

De olika delarna i en resultaträkning

Det finns enligt Årsredovisningslag (1995:1554) två uppställningsformer för hur man kan lägga upp en resultaträkning. Kostnadsslagsindelning och funktionsindelning.

I övrigt finns inga regler eller någon mall för exakt hur den ska se ut. Här är ett exempel på en förenklad resultaträkning för att ge en uppfattning om hur den kan se ut:

Rörelseintäkter

РRörelsekostnader

= Rörelseresultat

Finansiella intäkter

– Finansiella kostnader

= Finansiella poster

=> Resultat efter finansiella poster (även kallat resultat efter finansnetto)

Extraordinära intäkter

РExtraordinära kostnader

+ / – Bokslutsdispositioner

= Resultat före skatt

– Skatt

=> √Örets resultat

Resultaträkning vs resultatrapport

√Ąr det n√•gon skillnad mellan resultatr√§kning och resultatrapport? I princip √§r de tv√• orden synonymer. I praktiken finns dock en liten skillnad och det √§r att resultatr√§kningen avser en given period, ofta ett √•r, medan man kan ta fram en resultatrapport f√∂r vilken period som helst.