Räntabilitet

Räntabilitet är ett mått på lönsamheten. Den visar vilken avkastning ett företag kan ge på sitt kapital.

Räntabilitet mer i detalj

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som kan användas på olika sätt för att mäta ett företags förmåga att generera vinst på investerat kapital.

Det kan användas som synonym för avkastning, men det går att definiera mer i detalj. Här är några vanliga termer som används:

  • R√§ntabilitet p√• totalt kapital
  • R√§ntabilitet p√• eget kapital
  • R√§ntabilitet p√• operativt kapital
  • R√§ntabilitet p√• sysselsatt kapital

Låt oss titta närmare på dessa:

Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

Företagets resultat i förhållande till totalt kapital, vilket är detsamma som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Detta nyckeltal heter för Return on Assets (ROA) på engelska.

Räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital: Resultat / Eget kapital

Den avkastning som ägarna får på satsat kapital i bolaget. Motsvarar eget kapital, vilket även inkluderar återinvesterad vinst.

Det är lätt att räkna ut detta mått på räntabilitet i och med att uppgifterna finns utskrivna på bolagets resultaträkning och balansräkning. En svaghet är dock att ett bolag som lånat mycket pengar får en högre räntabilitet. Det beror på att de lånade pengarna hjälper till att stärka resultatet men de påverkar inte eget kapital.

På engelska kallas detta nyckeltal för Return on Equity (ROE).

Räntabilitet på operativt kapital

Räntabilitet på operativt kapital:  Rörelseresultat / Operativt kapital

Visar hur lönsamt bolaget är mätt mot operativt kapital, vilket är tillgångar minus alla likvida medel och företagets räntebärande tillgångar. Avdrag för skulder som inte ger ränta räknas bort.

Det används ofta för att jämföra räntabiliteten mellan företag inom samma koncern.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

Hur lönsamt företaget är jämfört med sysselsatt kapital, vilket motsvarar eget kapital och lånat kapital.

Till skillnad från räntabilitet på eget kapital tar alltså detta nyckeltal även hänsyn till vad företaget lånat, vilket ger en bättre bild av vad det förmår att göra med det kapital som det förfogar över.