EBIT

EBIT motsvarar ett företags rörelseresultat innan räntor och skatt. Du hittar denna uppgift under benämningen rörelseresultat i bolagets resultaträkning. Rörelseresultatet är rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna.

Förkortningen kommer från den engelska benämningen Earnings Before Interst and Taxes.

EBIT-marginal motsvarar EBIT dividerat med omsättningen och den utrycks i procent.

Hur används EBIT?

Nyckeltalet EBIT kan användas för att se hur lönsamt ett företag är. Det resultat som nyckeltalet visar inkluderar alla kostnader förutom räntor och skatt.

Därmed ger det en bild av lönsamheten i kärnverksamheten. Syftet med att göra det (jämfört med att bara titta på sista raden) är att företag kan ha begränsade möjligheter att påverka sin skattesituation och räntor.

Däremot är det lättare att påverka exempelvis lönekostnader, materialkostnader och produktionskostnader.

EBIT kan därför med fördel används för att jämföra lönsamheten mellan bolag som är aktiva i olika länder. Det gör det också möjligt att jämföra lönsamheten över tid, även om räntor och skattesatser ändras.

√Ąr bolaget i fr√•ga kapitalintensivt ger EBIT dock en felaktig bild eftersom r√§ntekostnaden inte √§r med.

EBIT, EBITA eller EBITDA?

EBITA kan användas istället för EBIT om nedskrivning av immateriella tillgångar ska uteslutas från kalkylen (alltså inte belasta resultatet). Det är användbart vid analys av finansbolag eller om du vill att avskrivningar för goodwill inte ska påverka resultatet negativt.

EBITDA är också besläktat men här utesluts både nedskrivning av immateriella tillgångar och avskrivning av anläggningstillgångar. Logiken bakom att använda EBITDA istället för EBIT är att tillgångars marknadsvärde inte nödvändigtvis motsvarar bokfört värde och att avskrivningar / nedskrivningar mer är en bokföringsteknisk sak.