Balansräkning

Företagets balansräkning visar hur den finansiella situationen ser ut i bolaget vid en viss tidpunkt. Oftast är det när räkenskapsåret tar slut, på bokslutsdagen. Den visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital vid detta ögonblick.

Balansräkningen utgör tillsammans med bolagets resultatrapport viktiga delar av årsredovisningen.

Balansräkningen delar

En balansräkning består alltid av följande tre delar:

  • Tillg√•ngar
  • Skulder
  • Eget kapital

Dessa delar ‚ÄĚbalanserar‚ÄĚ s√• att de sammanlagda tillg√•ngarna √§r lika stora som skulder plus eget kapital.

Att den är uppdelad på detta sätt beror på att denna ögonblicksbild av företagets finanser visar hur tillgångarna finansierats.

Det finns bara två sätt. Antingen är det genom eget kapital eller genom lån (skulder).

Låt oss titta närmare på dessa:

Eget kapital

Eget kapital kommer antingen från pengar som ägarna investerat eller från vinst som återinvesterats. Det kan betraktas som företagets skuld till aktieägarna. Skulle alla tillgångar säljas och skulderna återbetalas är eget kapital det som återstår för ägarna.

Gör du en bolagsvärdering med metoden substansvärdering är det en normaliserad variant av eget kapital som uträkningen bygger på.

Skulder

Företag har ofta en större eller mindre mängd skulder, som det ska betala till utestående part. Skulder kan vara långfristiga eller kortfristiga. De långfristiga skulderna förfaller längre fram i tiden, om ett år eller senare. De kortfristiga skulderna ska betalas inom 12 månader.

Tillgångar

Tillgångar är vad företaget äger. Dessa brukar delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar är till för att användas under en längre tid än ett år och brukar därför avskrivas. Exempel är inventarier, maskiner, byggnader och fordon.

Oms√§ttningstillg√•ngar √§r mer som ‚ÄĚf√∂rbrukningsmaterial‚ÄĚ och anv√§nds inom ett √•r. Hit h√∂r till exempel kassa, varulager och kundfordringar.

Balansrapport vs balansräkning

Ibland hör man benämningen balansrapport också. Det är i mångt och mycket samma sak som en balansräkning men det finns en del skillnader:

  • Balansrapporten kan du ta fram n√§r som helst i ditt bokf√∂ringsprogram. N√§r man pratar om balansr√§kningen avser man som regel den rapport som man tar fram i samband med √•rsbokslutet.
  • Det kan finnas mer detaljrikedom i balansrapporten. Till exempel information om olika bokf√∂ringskonton. Detta kan vara till nytta i interna analyser.
  • Ofta best√•r balansrapporten av fler niv√•er medan konton sl√•s ihop i balansr√§kningen.
  • En intressant skillnad √§r att skulder och eget kapital visas med minustecken i balansrapporten medan det inte √§r s√• i balansr√§kningen.
  • I en balansr√§kning finns inte ber√§knat resultat med.
  • Det kan ocks√• vara viss skillnad mellan balansrapport och balansr√§kning p√• grund av bokslutsjusteringar och periodiseringar.