√Örsredovisning

Årsredovisning är den årliga sammanställningen av ett företags räkenskaper. Ett aktiebolag måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Detta ingår i en årsredovisning

En årsredovisning ska innehålla följande delar:

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter av betydelse för att bedöma verksamheten. Följande stycken ska ingå:

 • Allm√§nt om verksamheten
 • Verksamhets√•rets v√§sentliga h√§ndelser
 • Egna aktier ifall bolaget har s√•dana
 • Hur eget kapital f√∂r√§ndrats
 • Resultatdisposition

‚ÄĚV√§sentliga h√§ndelser‚ÄĚ √§r:

 • Viktiga beslutade f√∂r√§ndringar
 • Viktiga externa faktorer som har p√•verkat f√∂retagets st√§llning
 • Omst√§ndigheter som g√∂r s√• att bolaget inte kan drivas vidare l√§ngre

Resultaträkning

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Här ser du bolagets resultat och eventuell vinst.

Balansräkning

I bolagets balansräkning visas en ögonblicksbild av tillgångar, skulder och eget kapital, alltså företagets ekonomiska ställning.

Noter

Det ska finnas med noter i årsredovisningen med kompletterande information till resultaträkningen och balansräkningen.

Här kan du till exempel ange vilka redovisningsprinciper som använts. Ett annat exempel är om andelar i andra företag avyttrats eller köpts.

Underskrifter

Slutligen ska alla i styrelsen underteckna bolagets årsredovisning. Datumet behöver bara anges en gång ifall alla styrelsemedlemmar skriver under samtidigt. Annars anges det datum då var och en skrev under. Digital signering är möjlig.

Behövs finansieringsanalys?

För större bolag krävs dessutom en finansieringsanalys, eller kassaflödesanalys som det också heter, som bifogas till årsredovisningen. Det är en rapport över bolagets likviditetsförändring under perioden.

Endast företag som överskrider minst två av följande gränsvärden vart och ett av de senaste två åren omfattas:

 • Balansomslutningen (tillg√•ngarnas nettov√§rde) enligt balansr√§kningen √∂verskrider 40 miljoner kronor.
 • Oms√§ttningen (netto) var √∂ver 80 miljoner kronor.
 • Medelantalet anst√§llda var mer √§n 50.

Skicka in årsredovisningen till Bolagsverket

När årsredovisningen sammanställts ska den skickas in till Bolagsverket digitalt eller med post.

När ska den lämnas in? Årsredovisningen måste skickas in inom sju månader från slutet av räkenskapsåret. Tipset är ändå att skicka in den i god tid innan dess för att ha tid för eventuella kompletteringar som Bolagsverket kan komma att kräva.

Detta gäller vid försenad inlämning av årsredovisningen

 • Om √•rsredovisningen inte skickas in inom 7 m√•nader finns risk att f√∂retaget f√•r betala f√∂rseningsavgift.
 • Efter 11 m√•nader fr√•n r√§kenskaps√•rets slut kan det √§ven bli aktuellt med likvidation.
 • Vid 15 m√•naders f√∂rsening kan styrelseledam√∂terna bli personligt betalningsansvariga.
 • Om √•rsredovisningen inte l√§mnats in efter 6 m√•nader kan det vara bokf√∂ringsbrott, vilket kan leda till √•tal.

Får man rätta en årsredovisning?

Ja, det är tillåtet att rätta årsredovisningen men det är inte så kallad god redovisningssed. Då är det bättre att påpeka fel i nästa års årsredovisning.

Undantaget är om Bolagsverket hittar fel. Då uppmanas bolaget att komplettera årsredovisningen och då måste detta göras inom den tidsfrist som Bolagsverket anger.