Bolagsv√§rdering ‚Äď v√§rdera bolag!

Bolagsvärdering handlar om att utifrån olika värderingsmodeller göra en kvalificerad uppskattning av vad ett bolag är värt.

Att värdera bolag är viktigt för såväl företagsledare som aktieägare. Sedan finns det mängder med tänkbara situationer då en värdering kan bli aktuell. Exempelvis vid köp av företag, försäljning, fusion eller vid civilrättsliga fall.

Oak Företagsvärdering AB hjälper dig att värdera bolag. I denna artikel går vi igenom några av de faktorer som direkt, eller indirekt, kan påverka värdet.

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.  Vad är bolagsvärdering?

  Bolagsvärdering innebär att uppskatta det ekonomiska värdet i ett bolag eller liknande verksamhet. Oftast handlar det om aktiebolag men det går även att värdera andra verksamheter.

  Att v√§rdera bolag √§r sv√•rt eftersom det finns s√• m√•nga parametrar att ta h√§nsyn till kring bolagets v√§rde. D√§rf√∂r kommer svaret p√• fr√•gan n√§stan alltid att inneh√•lla ett ‚ÄĚdet beror p√•‚Ķ‚ÄĚ

  Det faktiska värdet på ett bolag är givetvis det pris vid vilket köpare och säljare är villiga att mötas.

  Men med rätt underlag och väl vald metod går det ändå att göra en kvalificerad uppskattning genom en professionell bolagsvärdering.

  Denna information kan sedan anv√§ndas av s√•v√§l k√∂pare som s√§ljare ‚Äď och i andra situationer d√§r man har nytta av att v√§rdera ett bolag.

  Hur vet man vad bolaget är värt?

  När man gör en bolagsvärdering finns det många aspekter att analysera. Exakt vad man tittar på varierar mellan olika värderingsmodeller. Mer om detta strax.

  Här är några av de vanligaste punkterna som brukar ingå i en värdering av bolag:

  Historisk och förväntad intjäningsförmåga och vinst

  Den historiska omsättningen är en viktig komponent för att värdera bolag. Hur mycket företaget säljer visar hur väl det presterar i praktiken.

  Om det finns en tilltagande trend med stigande omsättningen år efter år är det givetvis positivt för värderingen.

  Självklart är det positivt för värdet om bolaget går med vinst också, men det är inget måste för att det ska gå att beräkna bolagsvärdet.

  Historiska data används för att beräkna framtida kassaflöden. En prognos görs för att visa vilket resultat som bolaget beräknas generera kommande år.

  Här brukar man justera för bland annat avskrivningar, förändringar i rörelsekapital, investeringar samt amorteringar och nya lånefinansieringar.

  Hög kapitalbindning och behov av rörelsekapital

  Hur mycket kapital en verksamhet behöver för att fungera kan påverka ganska mycket när du ska värdera bolag. Vissa företag har större behov av rörelsekapital och finansiering, vilket brukar påverka värdet negativt.

  Ett exempel är företag med dyra maskiner och annan utrustning. Ett annat exempel är bolag med stora lager och lagerkostnader.

  Ofta finansieras den typen av tillgångar med eget kapital i form av ackumulerad vinst som fått stanna kvar i bolaget i stället för att delas ut till ägarna.

  Likväl sänker detta sannolikt bolagets värde eftersom en potentiell köpare behöver större finansiella muskler för att kunna driva företaget.

  Bolagsvärdering - kapitalbindning i maskiner (exempelvis grävmaskiner) kan påverka värdet negativt.
  När ett bolag binder upp kapital i maskiner kräver det att en köpare har större finansiella muskler, vilket påverkar värdet negativt.

  Strukturkapital vid bolagsvärdering

  Ett starkt strukturkapital är positivt vid en bolagsvärdering. Strukturkapitalet är de strukturer som bolaget utarbetat för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.

  Det finns internt strukturkapital:

  • Rutiner f√∂r ledning
  • St√∂dsystem f√∂r utvecklingsprocesser
  • Dokumentation
  • Rutiner f√∂r hur kunskaps√∂verf√∂ring ska g√• till
  • Patent
  • Uppfinningar
  • Kunskap om marknad, bransch och konkurrenter

  Det kan även finnas ett externt strukturkapital:

  • Kundrelationer
  • Leverant√∂rrelationer
  • Varum√§rke
  • Samarbetspartners

  Ett bolag som till exempel har ett inarbetat varumärke, flera patent och tydliga rutiner för hur ordrar ska hanteras är värt mycket mer vid en bolagsvärdering än ett bolag som saknar profil och rutiner.

  Mycket av det som ingår i begreppet strukturkapital kan klassas som immateriella värden i bolaget, men det måste ändå gå att mäta och dokumentera på något sätt.

  Humankapital är också viktigt vid värdering av bolag

  Vid sidan av strukturkapital kan det finnas ett humankapital i ett bolag. Det kan också påverka bolagsvärderingen positivt. Humankapital är den kunskap, kompetens och engagemang som medarbetarna har.

  Man kan säga att om medarbetarna säger upp sig eller blir uppsagda försvinner humankapitalet, men strukturkapitalet består.

  √Ąven om humankapital d√§rf√∂r √§r mer flyktigt √§n strukturkapital kommer ett bolag med ett starkt humankapital och motiverade medarbetare att ses som v√§rdefullt f√∂r en potentiell k√∂pare eller investerare.

  Inom vissa sektorer, exempelvis tjänstesektorn, är betydelsen av humankapital extra viktig.

  √Ąr bolaget beroende av nuvarande √§gare?

  Driftiga ägare kan vara bra för företagets chanser att etablera sig och växa. Men ett allt för stort beroende av ägarna är negativt för bolagets värde.

  Vid en bolagsvärdering måste hänsyn tas till den roll som ägarna har för verksamheten. Kommer bolaget att fungera lika bra även efter ett ägarbyte?

  √Ąr de aff√§rskritiska processerna beroende av vad som finns i den nuvarande √§garens eller √§garnas huvuden eller finns det inarbetade processer f√∂r hur verksamheten ska sk√∂tas?

  Ett bolag som står på egna ben utan behov av särskilt mycket inputs från ägarna är värt mer än ett företag med stort ägarinflytande, allt annat lika.

  Skalbarhet

  För att kunna växa på sikt och därmed tillskrivas en högre värdering behöver en verksamhet vara skalbar. Ett skalbart bolag kommer att kunna fortsätta leverera även om orderingången ökar 10, 100 eller 1000 gånger.

  Att ett bolag kan verka oberoende av nuvarande ägare kan hänga ihop med hur skalbart det är. Om en stor del av bolagets omsättning hänger på ägarnas engagemang är det inte särskilt skalbart.

  Men egentligen handlar det inte bara om ägarna utan även om själva affärsmodellen och organisationsstrukturen.

  Vilken bransch är bolaget verksamt inom?

  Vilken bransch bolaget √§r verksamt inom kan i allra h√∂gsta grad p√•verka dess v√§rde. 

  Om företaget tillhör en traditionell bransch brukar det vara lättare att skapa en prognos för framtida omsättning och vinst än om det är en relativt ny bransch.

  Å andra sidan kan tillväxtbolag inom nya trendande sektorer vara fantastiska värdeskapare, även om själva bolagsvärderingen måste tillåtas en större felmarginal på grund av de många osäkerheterna.

  När du analyserar branschen för att bedöma bolagsvärdet är det även viktigt att ta hänsyn till om dess tjänster eller produkter kan antas vara relevanta även i framtiden.

  Kan företaget anpassa sig efter nya villkor på marknaden eller riskerar det att marginaliseras?

  Marknadsanalys och konkurrensanalys

  Vilken position bolaget har på marknaden och i förhållande till sina konkurrenter påverkar förutsättningarna att tjäna pengar och i förlängningen bolagsvärdet.

  Warren Buffet har gjort begreppet ‚ÄĚmoat‚ÄĚ, vallgrav, till ett bekant begrepp bland m√•nga investerare som vill v√§rdera bolag. Det inneb√§r att ett f√∂retag som har en aff√§rsid√© som g√∂r det sv√•rt f√∂r konkurrenter att ta marknadsandelar har en konkurrensf√∂rdel.

  Hur stor är marknaden, vilka är bolagets konkurrenter och hur många finns det? Vilka förutsättningar har företaget att försvara eller ta marknadsandelar?

  Här kan egenutvecklad teknologi och patent hjälpa till att skapa en vallgrav och bidra till bolagets position på marknaden. Sådant är bra för värdet.

  Det kan vara sv√•rt att m√§ta den typen av konkurrensf√∂rdelar. √Ąnd√• b√∂r det ing√• i en sammanslagen helhetsbed√∂mning av ett bolags v√§rde.

  Personalkultur, humankapital och kompetenser

  Detta är egentligen bara att skrapa på ytan av vad bolagsvärdering är. För att få fram ett riktigt värde måste du använda en utvald metod för att systematiskt räkna fram olika aspekter av bolagsvärdet.

  Det tar oss till nästa punkt:

  V√§rdera bolag ‚Äď olika metoder

  När man värderar ett bolag finns mycket att ta hänsyn till för att räkna ut ett så korrekt värde som möjligt. Genom att betrakta bolaget med fundamental analys ur flera perspektiv går det att skapa en välbalanserad bedömning.

  En professionell f√∂retagsv√§rdering utg√•r alltid fr√•n en eller flera v√§rderingsmodeller. 

  Avkastningsvärdering, kassaflödesvärdering och substansvärdering är de vanligaste modellerna för bolagsvärdering.

  Substansvärdering

  I en substansv√§rdering utg√•r man fr√•n bolagets egna kapital genom dess balansr√§kning. 

  Enligt denna modell är värdet lika med det justerade egna kapitalet samt eventuella övervärden i tillgångar minus uppskjuten skatt. Lite förenklat kan man säga att substansvärdering beräknar skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.

  Substansvärdering har fördelen att den är lätt att beräkna och det går snabbt att få fram en indikation på värdet i bolaget.

  Denna typ av bolagsvärdering är bra för verksamheter som ännu inte går med vinst eller i bolag som inte är så aktiva som exempelvis fastighetsbolag.

  Den främsta nackdelen med substansvärdering är att metoden endast tar hänsyn till historiska data genom räkenskaperna. Det finns alltså inget element av framåtblickande värdering av företaget.

  Av den anledningen fungerar substansvärdering dåligt på verksamheter som växer starkt. Dessutom missar denna värderingsmetod företagets immateriella värden.

  Avkastningsvärdering

  Avkastningsv√§rdering handlar om att g√∂ra en prognos √∂ver bolagets framtida avkastning. Detta √§r en av de absolut vanligaste v√§rderingsmetoderna av bolag.

  En avkastningsv√§rdering brukar utg√• fr√•n historisk avkastning f√∂r att ber√§kna f√∂rv√§ntad avkastning i framtiden. I en avkastningsv√§rdering g√•r det att m√§ta avkastningen p√• olika s√§tt ‚Äď exempelvis kassafl√∂de, vinst eller utdelning.

  Denna modell för bolagsvärdering är speciellt lämpad för inarbetade bolag där resultatet är ganska jämt från år till år eller där det finns en tydlig trend i omsättning och vinst.

  Kassafl√∂desv√§rdering ‚Äď DCF-v√§rdering

  En kassafl√∂desv√§rdering, DCF-v√§rdering, √§r en underkategori av avkastningsv√§rdering. DCF st√•r f√∂r Discounted Cash Flow ‚Äď diskonterade kassafl√∂den.

  Uträkningen baserar sig alltså på bolagets kassaflöden och är komplicerad. Samtidigt ger det också en mycket exakt värdering av bolag.

  Huvudprincipen är att pengar idag är värda mer än vad de är värda i morgon. Med DCF uppskattas företagets framtida kassaflöden och diskonteras till ett nuvärde. Hänsyn kan tas till framtidsutsikter inom branschen och konjunkturutveckling.

  Denna metod används av bankerna innan de bestämmer vilka företagslån som de ska bevilja. Denna typ av bolagsvärdering kan ge en god bild av vilka möjligheter ett bolag kommer ha att amortera sitt lån.

  Kassaflödesvärdering lämpar sig utmärkt för såväl lite större start-ups och vid IPO som för riktigt stora bolag. Däremot är det mindre bra för små bolag och företag inom branscher som binder upp mycket kapital.

  Visste du att ‚Äď v√§rdering av bolag med DCF √§r superinvesteraren Warren Buffets favoritmetod f√∂r att v√§rdera aktiebolag?

  Marknadsvärdering

  Med marknadsvärdering räknar man fram ett värde på ett bolag utifrån vad liknande bolag på marknaden har sålts för.

  Därför passar denna metod för att värdera bolag bäst på verksamheter med lokal anknytning. Typiska exempel när marknadsvärdering passar bra är för att värdera:

  • Caf√©
  • Fris√∂rsalong
  • Butik
  • Restaurang
  • Hantverkare

  Fördelen med en marknadsvärdering är att metoden är snabb och enkel.

  Nackdelen är samtidigt att den inte är särskilt exakt och därför fungerar mest som en uppskattning. Med denna värderingsmetod missar du lätt faktorer som lönsamhet, tillväxt och komparativa fördelar.

  marknadsvärdering

  Multipelvärdering

  För börsnoterade bolag används ofta multipelvärdering. Denna metod bygger på att du jämför värdet hos två eller fler bolag inom samma bransch.

  Ett bolags värde sätts i relation till de andra. Därför kallas multipelvärdering även för relativvärdering, jämförande värdering eller komparativ värdering.

  Anledningen till att denna metod för att värdera bolag nästan bara används på aktiemarknaden är för att alla dessa bolag ständigt har ett givet marknadsvärde som bestäms av det aktiepris som marknaden kommit överens om.

  Värderingarna av aktiebolag görs genom värdemultiplar, exempelvis:

  • P/E-tal
  • P/S-tal
  • EV/EBIT
  • EV/EBITDA
  • EV/E
  • Direktavkastning

  Den stora fördelen med multipelvärdering är att det går snabbt att jämföra värdet på flera bolag. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till prognoser även om det finns värdemultiplar även för tillväxt (exempelvis PEG).

  Relativvärdering utgår endast från sådant som står i balansräkningen eller resultaträkningen vilket också kan ses som en svaghet.

  Kombination av sätt att värdera bolag

  I praktiken använder sig professionella bolagsvärderare av mer än en värderingsmetod. Det är vanligt att kombinera substansvärdering med avkastningsvärdering för att få en bild av såväl värde av tillgångar som av intjäningsförmåga.

  För att få en rättvis bild av vad ett bolag egentligen är värt kan en fundamental analys genom någon av värderingsmetoderna kompletteras med en kvalitativ bedömning av verksamheten. Det kan exempelvis ske genom intervjuer och studiebesök.

  Vill du göra en komplett företagsvärdering som tar hänsyn till mer än bara räkenskaper?

  Varför gör man en bolagsvärdering?

  Det finns mängder med situationer då det kan bli aktuellt att värdera bolag. Exempelvis vid olika typer av förvärv eller avyttring av aktier:

  • F√∂rv√§rv av ett bolag
  • Investeringar
  • Fusion mellan tv√• bolag
  • F√∂rs√§ljning av aktiebolag
  • F√∂r att j√§mf√∂ra bolaget med konkurrenterna
  • Generationsskifte i familjebolag
  • F√∂r att utv√§rdera olika strategiska alternativ

  Andra g√•nger vill man v√§rdera f√∂retag av civilr√§ttsliga sk√§l, exempelvis vid:

  • Skilsm√§ssa
  • Domstols√§rende
  • Arv och bodelning
  • F√∂rs√§krings√§renden
  • Taxering
  • Skatte√§renden

  Gemensamt för samtliga fall oavsett syfte är att en korrekt utförd bolagsvärdering hjälper dig eller din motpart att fatta rätt beslut.

  Visste du att ‚Äď M√•nga g√∂r en bolagsv√§rdering av ren nyfikenhet. Din firma har kanske vuxit till sig och du leker med tanken att s√§lja det en dag. D√• √§r en v√§rdering av bolaget ge en indikation p√• vad du kan f√∂rv√§nta dig.

  Värdera ett bolag nu!

  Vill du ha hjälp att värdera ett bolag? Oak Företagsvärdering AB värderar aktiebolag i hela Sverige. Kontakta oss nu för att få en offert på bolagsvärdering.

  Vanliga frågor och svar om bolagsvärdering

  Ja, du kan värdera vilket bolag som helst, oavsett om du är ägare, delägare eller utomstående. Det viktiga är att du kan få tag på finansiell historik och det kan du för alla aktiebolag i Sverige med minst ett räkenskapsår bakom sig. Vi värderar alla typer av bolag förutom startups och enskilda firmor.

  En detaljerad bolagsv√§rdering med fundamental bolagsanalys, besiktning och intervju brukar kosta fr√•n runt 45 000 kronor till 69 000 kronor. En enklare bolagsv√§rdering av aktiebolag kostar vanligtvis fr√•n cirka 10 000 kronor. Kontakta oss idag f√∂r en offert.

  Du v√§rderar ett bolag genom att anv√§nda en eller flera metoder f√∂r bolagsv√§rdering, exempelvis substansv√§rdering eller avkastningsv√§rdering. 

  De flesta bolag som värderas är aktiebolag. För att bedöma det ekonomiska värdet i ett aktiebolag använder du en eller flera bolagsvärderingsmetoder som exempelvis avkastningsvärdering eller substansvärdering.

  Du kan k√∂pa f√∂retagsfakta om vilket aktiebolag som helst via Bolagsverket. Det g√•r √§ven at hitta √•rsredovisningar genom Allabolag.se.

  En professionell bolagsv√§rdering utf√∂rs av en expert med akademisk examen i ekonomi. 

  Oak Företagsvärdering AB använder endast skräddarsydda värderingar av aktiebolag. Våra konsulter förlitar sig aldrig på maskinella analyser utan lägger mycket tid på varje case, exempelvis genom besiktning och intervju vid sidan av fundamental analys.

  Vanligtvis tar det mellan 5 och 15 dagar innan värderingen levereras.