Allmänna köpevillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa Allmänna köpevillkor gäller för avtal (”Avtalet”) som träffats då Företagsvärdering.com genom Harvedge AB (”Företagsvärdering.com”) tillhandahåller en eller flera tjänster (”Tjänsten”), vilka omfattar engångsköp från webbplatsen företagsvärdering.com (”Webbplatsen”) till en slutanvändare (”Kunden”).

1.2. Dessa Allmänna försäljningsvillkor reglerar Företagsvärdering.com:s leverans av och Kundens användning av Tjänsten samt i förekommande fall den data som tillhandahålls Kunden i Tjänsten (”Informationen”).

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1. Genom Avtalet beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att använda Tjänsten och Informationen i enlighet med Avtalet. Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör företagsvärdering.com eller sådan tredje part med vilken företagsvärdering.com träffat avtal.

3. Avgifter och betalning

3.1. De priser, betalningsvillkor och betalningssätt som anges på Webbplatsen i samband med köp gäller. Pris anges i svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt läggs till i kassan.

Vid betalning med ett av de betalningsalternativ som erbjuds tillämpas respektive betalningslösnings villkor, vilka tillhandahålls vid betalningstillfället.

3.1. Vid försenad betalning uttas från förfallodagen dröjsmålsränta med ett tillägg enligt vad som är gällande hos respektive betalningslösning.

4. Användning av Tjänsten och Informationen

4.1. Kunden får endast använda Tjänsten och Informationen för eget bruk. Rätten att använda Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till tredje part. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/eller Informationen eller del därav.

4.2 Kunden ansvarar för att använda Tjänsten och Informationen på ett sätt som inte strider mot lag eller god sed. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att Företagsvärdering.com eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång i Företagsvärdering.com:s eller tredje mans rättigheter, eller som på annat sätt strider mot lag.

5. Tillgänglighet, support och underhåll

5.1. Företagsvärdering.com:s åtar sig att tillhandahålla Tjänsten inom fem arbetsdagar från erlagd betalning. Företagsvärdering.com påtar sig dock inte något ansvar för fördröjningar som uppstår till följd av tekniska störningar eller annat som kan tillskrivas force majeur.

5.2. Support tillhandahålls av Företagsvärdering.com i skälig utsträckning på helgfria vardagar under ordinarie kontorstid.

6. Ansvar och ansvarsbegränsning

6.1. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Företagsvärdering.com ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan Information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten.

Företagsvärdering.com ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Begräsningarna av Företagsvärdering.com:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från Företagsvärdering.com:s sida.

6.2. För det fall Kunden, inom ramen för Avtalet, tillhandahåller Företagsvärdering.com uppgifter eller information, ansvarar Kunden för att dessa inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

6.3. För de fall Tjänsten innefattar information som sammanställts från externa källor, t.ex. offentliga källor, och förädling av sådan information, svarar inte Företagsvärdering.com för informationens riktighet, fullständighet och tillförlitlighet.

7. Avtalstid och upphörande

7.1. Företagsvärdering.com har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden använder Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet.

7.2. Företagsvärdering.com äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänsten och Informationen samt rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för Tjänsten och Informationen.

8. Behandling av personuppgifter

8.1. Information om Företagsvärdering.com:s behandling av personuppgifter finns på Webbplatsen (länk).

9. Ändringar av pris och villkor

9.1. Företagsvärdering.com förbehåller sig rätten att vidta ändringar av Tjänsten och Informationen och/eller dessa villkor och Särskilda villkor.

9.2. Har Företagsvärdering.com och Kunden ingått Avtal, avseende Tjänster, som löper på bestämd tid får en ändring av villkor/pris som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

10. Befriande omständighet

10.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts eller dennes leverantörers kontroll.

10.2. I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska Företagsvärdering.com snarast underrätta Kunden om den händelsen och den förväntade längden under vilken Företagsvärdering.com inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla Tjänsten.

11. Ångerrätt

11.1. Ångerrätt vid köp av Tjänst gäller endast i händelse att Företagsvärdering.com inte redan påbörjat leveransen av Tjänsten.

11.2 Ångerrätt enligt punkt 11.1 gäller endast för Kunder som är konsumenter. Företag saknar ångerrätt.

12. Reklamation

12.1. Invändningar ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen.

13. Övriga bestämmelser

13.1. Företagsvärdering.com äger rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänsten eller delar därav.

14. Tvist och lagval

14.1. Svensk lag ska äga tillämpning på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Gävle tingsrätt som första instans. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm

15. Kontakt

Harvedge AB

Organisationsnummer: 559420-4561

Postadress: Norra Köpmangatan 22c, Gävle

E-post: info@företagsvärdering.com

Telefon: 0763043437